تبلیغات
حقوق بین الملل - ملی کردن منابع طبیعی -حمیدرضا نصیری

حقوق بین الملل

چهارشنبه 27 خرداد 1394

ملی کردن منابع طبیعی -حمیدرضا نصیری

نویسنده: مصطفی رمضانی   

به تحقیق می توان گفت که مساله (ملی کردن ) یک پدیده قرن بیستم می باشد. هرچند مداخله دولتها در امور اقتصادی کشورها دارای سابقه طولانی بوده و اختصاص به قرن بیستم ندارد ولی از آنجا که این نوع دخالت دولتها به لحاظ این که منافع عمومی را به (مالکیت خصوصی ) در مقابل (مالکیت عمومی ودولتی ) است
اگر بخواهیم بطور خلاصه و سریع مقاطع مهم تاریخ ملی کردن را در این قرن ذکر نمائیم باید به (ملی کردن دولت مکزیک ) درسال ۱۹۱۴، ( ملی کردن شوروی ها)در سال ۱۹۱۷، ملی کردن اسپانیائیها در سال ۱۹۳۶، (ملی کردن اروپای شرقی وغربی ) بعد از سال ۱۹۴۴ از حیث اهمیت محدود به حدود جغرافیائی معینی بوده اند، اشاره نمود. اما دسته دیگری از ملی کردن ها وجود دارد که بعد از دهه ۵۰میلادی یعنی از بعد ازپیدایش سازمان ملل ومطرح شدن پدیده استقلال کشورهای جهان سوم ، شروع می شود که اهمیت فوق العاده ای پیداکرده و از خصیصه بارز این دسته از ملی کردنها، توجه آنها به اتباع کشورهای استعمارگر است و از مهمتیرن آنها می توان به ملی کردن ایران در سال ۱۹۵۱، مصر در سال ۱۹۵۶، اندونزی در سال ۱۹۵۷، کوبا در سال ۱۹۶۱، الجزایر در سال ۱۹۶۳، پرو در سال ۱۹۶۸، بولیوی در سال ۱۹۶۹، شیلی در سال ۱۹۷۰، لیبی در سالهای۱۹۷۱۱۹۷۳، عراق در سالهای ۱۹۷۲-۱۹۷۳، ونزوئلا در سالهای۱۹۷۰-۱۹۷۵، کویت در سال ۱۹۷۷ و ایران مجددا" در سال ۱۹۷۹ اشاره نمود
چنانچه به این ملی کردن های دسته دوم با دقت بیشتری نگریسته شود درخواهیم یافت که اینها بیشتر ماقرن این تحول اساسی در روابط بین المللی است که کشورهائیکه بعد از جنگ جهانی دوم استقلال سیاسی خود را بازیافتند، در واقع ملی کردن سرمایه های خارجی را راه نجات استقلال سیاسی خود را باز یافتند، در واقع ملی کردن سرمایه های خارجی را راه نجات استقلال اقتصادی خود دانستند و بدین ترتیب مل یکردن مکمل استقلال و حاکمیت این کشورها محسوب می شود. حقوق بین الملل جدید، ملی کردن اموال خارجیان را، همانند ملی کردن اموال اتباع ، حتی اگر اینگونه اقدامات در مغایرت صریح با نصوص قراردادهای بین المللی باشد که آن دولت یا دولت سابقی آنرا امضاء کرده باشد، از حقوق مسلم هر کشوری می داند جنین حقی ، مستقمیا" مستنبط از: (حق حاکمیت دایمی کشورها بر کلیه منابع ثروت زیرزمینی وفعالیتهای اقتصادی ) آنهاست که بطور مکرر و پی درپی از سال ۱۹۵۲ در قطعنامه های مجمع عمومی و برخی از ارگانهای دیگر سازمان ملل متحد و خصوصا" در پاراگراف ۱ ماده ۲ (منشور حقوق و تکالیف اقصتادی کشورها) بیان و تاکید گردیده است. صفت (دائمی ) حق حاکمیت خود مبین اینست که کشور ذیربط توان تغییر در وضعیت حقوقی موجود در خصوص استخراج منابع زیرزمینی و اداره آن را از دست نداده است . 
همچنین حق ملی کردن ریشه در اصل (استقلال کشورها در نحوه اداره اقتصادی خود) دارد که به عنوان یکی از اصول مسلم و لازم الاجراء و حتی از اصول آمره و تخلف ناپذیر یا ژوس کوژنس (snegoC SUJ) حقوق بین الملل امروزی است که در اصول مختلف منشور ملل متحد بدان اشاره شده و مورد تایید بسیاری از حقوقدانان معروف جهان است . 
و بالاخره حق ملی کردن ریشه در اعلامیه های حقوق بشر دارد که امروزه از اصول لازم الاتباع در روابط بین المللی کشورهاست . 
از طرف دیگر، کشورهای صنعتی غرب وصاحب سرمایه ، براساس حقوق بین الملل عرفی و دیروزی یا کلاسیک ، اعمال حق ملی کردن از طرف کشورهای میزبان یا سرمایه پذیر را مغایر با اصل (حق مکتسب ) و تجاوز بدان دانسته و معتقدند که در چنین حالتی مسئولیت بین المللی کشور اقدام کننده مطرح خواهد بود
خواهیم دید که تحولات حقوق بین الملل جدید، حق ملی کردن را کاملا" یک عمل مشروع می داند. در حالیکه طرفداران حقوق بین الملل عرفی وکلاسیک آنرا غیر مشروع می دانند و می گویند حتی درصورتیکه عمل ملی کردن مبتنی بر مجوز (نفع عمومی ) و (مصحلت عامه ) هم باشد پرداخت غرامت امری مسلم و تخلف ناپذیر است و پرداخت چنین غرامتی هم باید فوری یعنی در اسرع وقت انجام شود هم باید کافی یا کامل باشد و هم موثر۰ و حال آنکه اکثریت کشورهای جهان اینگونه نمی اندیشند و گاهی هم عده ای منکر اصل پرداخت غرامت هستند
همانطوریکه ملاحظه می شود، مساله ملی کردن یکی از مسایل متنازع فیه حقوق بین الملل می باشد که جر و بحثهای متضاد و عدیده را موجب شده است. برای اینکه بتوان به بررسی چند گانگی نظرات پرداخت و دید کاملی هم از آن بدست داد، بنظر لازم می آید که ابتدائا" نگرش شریعی به مفهوم وتعریف ملی کردن داشته ومبانی حقوق آنرا بیان کنیم وسپس در فرصت بعدی به مساله غرامت که اختلاف نظریات فاحش تری بین علماین حقوق برانگیخته است بپردازیم. لذا محدوده بحث خود را پیرامون همین دو امر اساسی متمرکز می نماییم و از پرداختن به کلیه مسائل مربوط به ملی کردن که مباحث مفصلی را در بر می گیرد خودداری می شود. در این خصوص کتابها ومقاله های بیشماری موجود است که علاقمندان می توانند به این منابع مراجعه نمایند
اما قبل از ورود به مطلب اساسی به دو موضوع یکی اینکه مراد از کشورهای مستضعف چیست ؟ و دیگر اینکه حقوق بین الملل (جدید) و (کلاسیک ) کدامند؟ مختصرا" باید اشاره شود
مطلب اول : قصد از بکار بردن کشورهای مستضعف جهان ، جهان سوم ، کشورهای در حال توسعه و کشورهای آسیائی - آفریقای و غیره چیست ؟ نویسندگان مختلف براساس تخصص های مختلفی که دارند، توجیهات مختلفی هم از این الفاظ نموده اند. در اینجا فرصت کافی جهت بررسی آنها موجود نیست و علاقمندان می توانندبه نوشته های زیر مراجعه نمایند. اما مراد ما از بکار بردن این الفاظ آن دسته از کشورهای جهان اعم از بزرگ و کوچک هستند که تا قبل از پدیده استقلالشان یعنی تا ده ۱۹۵۰ میلادی و بعد از آن یا اصولا" هیچگونه نقش موثی نداشته اند و نتیجتا" قواعد و مقررات بین المللی اغلب در جهت منافع آنها نبود و موجبات وابستگی و استضعاف آنها را فراهم کرده است. این کشورهاامروزتحت عنوان (کشورهای غیرمتعهد) و یاش کروهای (گروه ۱۷۷) برای در هم پیچیدن نظم بین المللی گذاشته و ایجاد یک نظم نوین بین الملی در ابعاد حقوقی - سیاسی - اقتصادی و فرهنگی و .... در حال مبارزیه هستند
مطلب دیگر: بعد از جنگ جهانی دوم و تاسیس سازمان ملل متحد و پیدایش پدیده استقلال کشورهای جهان سوم ، فشار و نهیبی که توسط این کشورها به حقوق بین الملل به خوبی در نظریه مخالفی که قاضی آلوارز حقوقدان برجسته آرژانتینی در سال ۱۹۵۲ در قضیه نفت ایران وانگلیس ابراز می دارد منعکس است. او در این باره چنین اظهار می دارد
(
تفاوتی اساسی بین این دو حقوق ( حقوق بین الملل عرفی وکلاسیک و حقوق بین الملل جدید) وجود دارد. حقوق بین الملل عرفی وکلاسیک حقوقی غیر متحرک و تقریبا" متصلب است زیرا زندگی ملتها کمتر متحول بوده است. بعلاوه این حقوق مبتنی بر فردگرائی می باشد
(
اما) حقوق بین الملل جدید زنده و متحرک است ومرتبا" وسریعا" در حال تغییر است تا با مقتضیات جدید بین المللی که این حقوق در واقع منعکس کنند آنست خود را منطبق سازد. حقوق بین الملل جدید، طبیعت سکون و تغییر ناپذیری حقوق بین الملل عرفی وکلاسیک را ندارد بلکه در حال پیدایش مستمر است. بعلاوه این حقوق بر اساس سیستم بهم وابستگی اجتماعی که محصول تجدید حیات یافته وجدان حقوقی است ، استوار است که (عدالت اجتماعی ) در آن از مقام ومنزلت خاصی برخوردار است ) . 
تحولات بوجود آمده خصوصا" در قطعنامه های سازمان ملل متحد در حقیقت منعکس کننده این خواست طرفداران حقوق بین الملل جدیداست 
(
ملی کردن ) در حقوق داغخلی کشورها کم و بیش دارای مفهوم مشخصی و روشنی است. اما در حقوق بین الملل تعریف جامع ومانعی از آن وجود ندارد. لذا برای آنکه بهتر بتوان به مفهوم بین المللی ملی کردن پی برد بی فایده نیست که بررسی سریعی از مبانی ومفهوم آن در یکی از سیستم های حقوقی مثلا" فرانسه بعمل آید تا اولا" بتوان آن را از مفاهیم مشابه تمیز داد و ثانیا" فهم و درک تعریف بین المللی آن آسان تر گردد
● 
مفهوم ملی کردن و دلائل آن 
الف) مفهوم حقوق داخلی ملی کردن 
اصولا" ملی کردن ودلائل آن حول محور (انتقال مالکیت ) دور می زند. در اینجا سئوال این است که اولا" انیگونه انتقال به چه مجوزی انجام می گیرد؟ ثانیابه چه کسی منتقل می شود؟ وبالاخره هدف آن چیست ؟ 
۱انتقال بچه مجوزی انجام می گیرد
معمولا" انتقال مالکیت براساس اقدام و عمل هییت حاکمه ممکن می شود یعنی همیشه مجوز انتقال مالکیت تصمیمات مقامات دولتی است و هیچگاه یک شخص خصوصی نمی تواند چنین تصمیمی را بگیرد. لذا همیشه پارلمان ، مقامات اجرائی و یا قضائی هستند که چنین تصمیمی را می گیرند. و در واقع عالی ترین مراجع مملکتی یعنی نمایندگان حاکمیت ملی چنین تصمیمی را اتخاذ می نمایند
۲موضوع انتقال مالکیت 
موضوع انتقال همیشه اموال هستند و فرقی ندارد که منقول باشد یا غیر منقول ۰آنچه قابل اهمیت است این است که این اموال ، اموال خصوصی باشند. به لحاظ اهمیتی که بعضی از اموال خصوصی داراست ، عالی ترین مقامات مملکت تشخیص می دهند که اینگونه اموال خصوصی به جهت نقش و اهمیت اساسی که در اقتصاد کشور و یادر بخشی از اقتصاد کشور و مصالح عمومی دارند آنها راه به دولت منتقل نمایند و در حقیقت مالکیت از بخش خصوصی به خود جامعه منتقل می شود

۳هدف انتقال مالکیت 
هدف انتقال این است که اموال مورد نظر که در مالکیت اشخاص خصوصی بوده به مالکیت عموم و دولت درآید و در واقع اهمیت (انتقال مالکیت در همین امر است
با توجه به انچه گفته شد در واقع ملی کردن یعنی انتقال مستقیم مالکیت امال خصوصی به مالکیت عمومی . 
ب) تفاوت ملی کردن با سایر مفاهیم شمابه 
با توضیحات و دلائلی که ذکر شده می توان (ملی کردن ) را که عتملی مستقیم برای انتقال مالکیت است از سایر مفاهیم مشابه که حاوی انتقال غیر مستقمی هستند تمیز داد
۱تفاوت ملی کردن با سلب مالکیت ( یاnoitairporpxE): 
(
ملی کردن ) و (سلب مالکیت ) هر دو در واقع انتقال مالکیت اموال خصوصی به مالکیت اشخاص عمومی است اما وجوه افتراق چشمگیری بین ایندو می توان یافت. (ملی کردن ) همچون (سلب مالکیت ) همیشه ناشی از یک عمل حقوقی هیات حاکمه است اما عمل حقوقی ناشی از (حاکمیت اداری ) است. لذا ملی کردن یا بوسیله قوه مجریه و یا بوسیله قوه مقننه عملی می گردد در صورتکیه سلب مالکیت از ابتکارات سازمانهای اداری با همیاری قوه قضائیه است. ملی کردن انتقال مالکیت از بخش خصوصی به جامعه به منظور تامین اهداف اساسی جامعه است. حال آنکه سلب مالکیت از چنین حد اعلای اهمیت برخوردار نیست و بیشتر به منظور تامین نیازهای منطقه ای و بخشهای دولتی است. بالنتیجه تقاوتهائی که هم از حیث موضوع وهم از حیث هدف بین ایندو مکوجود است . 
بنظر می رسد که در سیستم حقوق انگلوساکسن چنین تفاوتهائی بین ایندو وجود نداشته باشد
۲فتاوت ملی کردن بامصادره اموال (یاnoitacsilnoC): قصد انتقال مالکیت عامل مشترک بین ملی کردن ومصادره اموال می باشد. هر دو نتیجه اعمال اقتدارات عمومی می باشند. هرچند (esuaC) انتقال مالکیت در هر دو یکی است اما انگیزه ها(seliboM) متفاوت است . 
در تقویف و مصادره اموال رفتار افراد است که مورد توجه می باشد و به دلیل اشتباهات وخطاها، مجازات تعیین می شود. البته محازات باید متناسب با خطا واشتباه باشد
و در اینجا اتخاذ تصمیم به مصادره با قوه قضائیه است و حال آنکه تصمیم به ملی کردن با قوه مجریه یا با قوه مقننه می باشد
تذکر این نکته بجاست که بر اساس قانون اساسی سابق ایران ، مجلس شواری ملی تصمیم به مصادره اموال می گرفت و یک نمونه از این تصمیم در موردمصادره اموال قوام السطلنه توسط مجلس اتخاذ گردیده است . 
۳تفاوت ملی کردن با غصب و تصرف قهری (noitailopS): 
ملی کردن ، سلب مالکیت ، مصادره امال ، همانطوریکه دیده ایم انتقال مالیکت امال خصوصی به اشخصاص عمومی است. در تمام موارد فوق فرم و شرایط خاصی لازم است تا انتقال صحیحا" انجام پذیرد. حال اگر انتقال مالکیت در هر یک از موارد فوق انجام گردد که رعایت فرم و قواعداساسی هر قسمت نشده باشد، انقتال به صورت نصب یاتصرف قهری در خواهد آمد و چنین عملی ، عملی نامشروع و غیر حقوقی است. بنظر می رسد که در حقوق داخلی ایران هم ، جز درموارد استثنائی ، همین ترتیب و معانی مدنظر قرار گرفته باشد
ج) تعریف مل یکردن در حقوق بین الملل 
با توجه به مفهوم و دلایل ملی کردن در حقوق داخلی وتفاوت های آن با مفاهمی مشابه و با توجه به مشکلاتی که در بدست دادن یک تعرف جامع ومانع از ملی کردن در حقوق بین المللی وجود دارد، بطور کلی می توان تعریفی را که موسسه حقوق بین الملل در سال ۱۹۵۳ بدست داده است مبنا قرار داد و چنین نتیجه گرفتکه (ملی کردن عبارت است از انتقال اموال و حقوق گروه خاصی از بخش خصوصی به دولت در جهت منافع عمومی به منظور استفاده و کنترل بر آن ویا به منظور مصرف جدیدی که دولت برای آن در نظر می گیرد،از طریق تصمیمات پارلمانی وقانونکذاری ) . 
با توجه به این تعریف می توان گفت که : 
۱ملی کردن انتقال مالکیت است
۲بخش ملی شده خصوصی تحت اداره وکنترل دولت درمی آید
۳هدف ملی کردن حفظ منافع عمومی واجتماعی است
۴ملی کردن از طریق تصمیمات پارلمانی و قانونگذاری انجام می شود
با توجه به تعریف موسسه حقوق بین الملل ، ملی کردن چیزی جز انتقال مالکیت خصوصی نیست ، ونقل و انتقال مالکیت نیز بموجب قانون یا بر حسب قواعد آن از مستحدثات حقوق داخلی بوده که با قواعد و اصول حقوق بین الملل نیز سازگار باشد
● 
مبانی حقوقی ملی کردن (مشروعیت ملی کردن ) 
در اینجا این سئوال مطرح می گردد که آیا یک دولت می تواند و بعبارتی دیگر حق دارد اموال بیگانگان را که درکشورش واقع می باشد به خودمنتقل نماید؟ در واقع این سئوال خود می تواند به صورت دو سئوال جزئی تر مطرح گردد یکی اینکه آیا یک دولت مستقل حق دارد اموال بیگانگان را که در کشورش واقع است ملی کند؟ و دیگراینکه آیا چنین کشوری در ملی کردن مقید به رعایت بعضی از قواعد و مقررات کلی حقوق بین المللی است ؟ 
جواب سئوال اول کاملا" روشن بوده ومشکل چندانی ندارد. زیرا حاکمیت سرزمینی یک شکرو کاملا" چنین حقی را به آن می دهد
جواب گوئی به سئوال اندکی مشکل تر است. خواهیم دید که بر اساس استنباط از حقوق عرفی وکلاسیک بین المللی ، ملی کردن در صورتیکه منطبق با بعضی از شرایط مقررات نبوده باشد، غیرمشروع به حساب می آید و موجب مسئولیت می گردد و حال آنکه براساس حقوق بین الملل جدید چنین نخواهد بود و این دگرگونی تحول بزرگی است در جهت خواست و سیاست اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان و خصوصا" کشورهای جهان سوم . 
الف) نظریات حقوقی مخلتف در باب مبانی حقوق ملی کردن 
(
کلاسیک و جدید
اساس حقوقی ملی کردن ، یکی این اصول کلی است که گفته می شود (هر ملتی حق تعین آزادانه سرنوشت خود را) دارد. حق آزادی تعیین سرنوشت در واقع دارای دو جنبه است : 
▪ 
حق آزادی تعیین سرنوشت داخلی ، 
▪ 
حق آزادی تعیین سرنوشت بین المللی ، 
در اینجا مراد حق آزادی تعیین سرنوشت داخلی است. همانطوریکه هر کشوری حق دارد اساس و تشکیلات سیاسی خود را تعیین نماید، وبر اساس موازین بین المللی احدی را حق دخالت در آن نیست ، حق دارد که سیاست اقصتادی و اجتماعی خود را نیز تعیین کند و در واقع این حق تعیین سرنوشت قابل تقسیم نیست. و بعلاوه حقودانان زیادی هستند که این اصل را یکی از اصول مسلم قواعده آمره می دانند که از میان این حقوقدانان ، می توان به پروفسور گری گوری تونکن استاد مشهور حقوق بین الملل روس اشاره نموده و نیز آقای بوی eyoB.K.A و آقای دنیس تورهteruoT sineD و عده زیادی از حقوقدانان هستند که چنین می اندیشند
اصل دیگری که اساس حقوقی ملی کردن را تشکیل می دهد همان اصل مشهور (حکمیت دائمی کشورها بر منابع ثروت زیرزمینی واقتصادی کشورهاست ) که در واقع ملی کردن مایه مشروعیت خود را از این اصل می گیرد. حقوقدانان بیشماری هستند که این اصل را از اصول آمره حقوق بین الملل امروزی بشمار می آورند و از آنجمله است پروفسور فرانسوار ریگر
بطور کلی در نیمه اول قرن بیستم هم کشورهای طرفدار سیستم اقتصاد سوسیالیستی و هم کشورهای طرفدار سیستم اقتصاد آزاد هر دو متوسل به ملی کردن شده اند منتهی توجیهی که هر کدام می نمایند با دیگری متفاوت است. غربی ها آزادی عمل در مورد ملی کردن اموال اتباع داخلی را با مشکل مواجه نمی دانند، اما ملی کردن اموال بیگانگان را بهر طریقی تایید نمی نمایند و با توسل به قاعده احترام به (حق مکتسب ) بعضی از ملی کردنها را غیر مشروع نامیده اند
۱خلاصه استدلالات کشورهای سرمایه داری 
در اوایل قرن بیستم اصولا" کشورهای غربی مالکیت بیگانگان را حقی مطلق و غیر قابل تجاوز دانسته ، ملی کردن را از نظر حقوق بین المللی یک اقدام نامشروع می پنداشتند و چنین کشوری رامسئول وموظف به جبران خسارات وارده می دانستند. همچنانکه آقای spmocseD می نویسد: ( طبق حقوق بین المللی عرفی(کلاسیک ) هرنوع دخالت کشوری در امال بیگانگان را که بصورت بین المللی حمایت شده تجاوز به حق مکتبس بوده ، عملی غیر مشروع است ) . 
استدلال این کشورها این بود که احترام (حقوق مکتسب ) ضروری است. در این باره اشاره ای به جملاتی از دفاعیه دولت انگلستان در دعوی (اموال مذهبیون در پرتغال ) lgutroP ua xueigileR sneiB در دیوان دائمی حکمیت لاهه ، به تاریخ ۲سپتامبر ۱۹۲۰ می شود
(
احترام به حقوق مکتسب یک اصل حقوقی مشترک بین کلیه ملل متمدن است. روابطی که ملتها با هم برقرار می نمایند مبتنی بر امنیت و اعتمادی است که نسبت بهم دارنده ) بتدریج که اساس چنین استدلاللی در مورد عدم مشروعیت ملی کردن با توجه به تحولات اوائل قرن بیستم ، سست می شد، کشورهای غربی ، ضمن قبول اصل مشروعیت می کردن ، آنرا مفید به قیدی دیگر نمودند. از طرفی اعلام می نمودند وقتی ملی کردن درست است که (پرداخت غرامت به طور کامل ) در آن شرط شده باشد مثلا" در باب ملی کردن مکزیک دولت آمریکا در تذکار به مورخ سوم آوریل ۱۹۴۰ خود چنین بیان کرده است. (حق ملی کردن اموال همراه ومشروط به تعهد پرداخت متناسب وموثر و بیدرنگ (یافوری ) غرامت است. مشروعیت هر ملی کردنی ، در واقع ، مبتنی بر رعایت شرایط مذکور است ) ۰کشورهای مذکوراز طرف دیگر می گفتند که اینگونه ملی کردن باید مبتنی بر (منافع عمومی ) و (مصلحت جامعه باشد و اگر ملی کردن بدون در نظر گرفتن چنین قیودی باشدعملی نامشروع وموجبات مسئولیت بین المللی کشور اقدام کننده چنین قیدی باشد عملی نامشروع و موجبات مسئولیت بین المللی کشور اقدام کننده را فراهم ساخته و مالا" چنین کشوری مکلف به پرداخت غرامت می باشد. برای ذکر مثال کافیست به بند ماده ۴ (عهدنامه مودت وروابط اقتصادی وکنسولی ) منعقده در تاریخ بیست وهشتم اسفند ماه ۱۳۵۵ بین ایران ودولت ایالات متحده آمریکا، اشاره شودبند۲ ماده ۴ عهدنامه مودت می گوید
(
اموال اتباع وشرکتهای هر یک از طرفین معظمین متعاهدین ، از جمله منافع اموال ، از حد اعلای حمایت وامنیت دائم ، به نحوی که در هیچ مورد کمتر ازمقررات بین المللی نباشد، در داخل قلمروطرف متعاهد دیگر برخوردار خواهد بود. این اموال جز بمنظور نفع عامه ، آنهم بی آنکه غرامت عادلانه به اسرع اوقات پرداخت شود، گرفته نخواهد شد. غرامت مزبور باید به وجه موثری قابل تحقیق باشد و بنحو کامل معادل مالی خواهد بود که گرفته شده است ، و قبل از گرفتن یا در حین گرفتن مال قرار کافی جهت تعیین غرامت وپرداخت آن داده خواهد شد.) آمریکا این نوع شرط را در قراردادهای مشابه دیگری با سایر کشورها نیز گنجانده است . 
اما امرز، کشورهای غربی کم و بیش ملی کردن سرمایه خارجی را قبول داشته و به هیچ وجه مشروعیت چنین اقدامی زیر سئوال نمی باشد بلکه می گویند ضمن اینکه ملی کردن عملی مقبول است در خلال آن تعهد جدیدی برای کشوری که چنین اقدامی بنماید پرداخت غرامت امتناع ورزد بخاطر همین ترک انجام تعهد بنا بر حقوق بین المللی مسئول شناخته می شود. لذا در آخرین نگرش از دید کشورهای غربی ، مسئولیت کشور ملی کننده به لحاظ ترک انجام تعهد بود و نه ارتکاب عملی نامشروع۲) خلاصه احتیاجات کشورهای سوسیالیستی 
بررسی و نگرشی حقوقدان های کشورهای سوسیالیستی راجع به امر ملی کردن کاملابا آنچه گفته شد متفاوت است. مثلا" آقای ویل کف (voK liV) یکی از حقوقدانهای معروف روسیه در مقاله ای تحت عنوان : (ملی کردن حق مطلق کشورهای مستقل است ) می گوید
(
ملی کردن شرکتهای خارجی توسط کشورهای رهائی یافته از بند وابستگی است ) می گوید
ملی کردن شرکتهای خارجی توسط کشورهای رهائی یافته از بند وابستگی استعماری ، کاملا" منطبق با حقوق بین المللی است. این نتیجه منطقی (حاکمیت کشورهاست که براساس آن کشورهای کلیه مسائل مربوط به (مالکیت ) را حل و فصل می نمایند) تجزیه و تحلیل حقوقدانان کشورهای سوسیالیستی راجع به ملی کردن نهایتا" بدانجا منتهی می شود که هر نوع اقدامی در مورد ملی کردن را مشروع و بر عکس هر نوع واکنشی را در مقابل این نوع اقدامات که مانعی محسوب شود غیر مشروع قلمداد می نماید. آقای ویل کف در مقاله فوق الذکر می گوید

نظرات() 
iPhone Ersatzteile
پنجشنبه 24 مرداد 1398 12:01 ق.ظ
Wow, wonderful blog layout! How long havce you been blogging for?
you make blogging look easy. The overall look of
your websire is wonderful, as well as the content!
busy do belgii
پنجشنبه 17 مرداد 1398 03:21 ق.ظ
Hi, Neat post. There's an issue along with
your site in internet explorer, might check this? IE still is the market leader and a large component of other people will miss your wonderful
writing due to this problem.
przewozy polska belgia
پنجشنبه 17 مرداد 1398 12:00 ق.ظ
Asking questions are genuinely fastidious thing if you are not understanding something totally, however
this post gives fastidious understanding yet.
tabletki na wzrost penisa
چهارشنبه 16 مرداد 1398 11:06 ب.ظ
Hello to all, how is the whole thing, I think every one is getting more from this web page, and your views
are pleasant designed for new visitors.
נערת ליווי
یکشنبه 13 مرداد 1398 01:05 ب.ظ
"We must build to another crescendo, cheri," he said.
"Therefore we could have an ending that'll be as none before."

His smile was decadent, his eyes were loaded with lust,
along with the soft skin of his hard cock against my sex
was having its intended effect. I'm feeling a stronger arousal now
as I felt his cock slide between my sensitive lips.
I felt the top of his cock push agonizingly at the entrance
of my pussy, and I want to him to thrust into me hard.
Instead he retracted and slid his hardness back nearly my clit.


I was aching to own him inside, and I was able to tell that his
have to push that wonderful hard cock inside me was growing.
His moans grew to fit mine, and I knew the experience of my
wet pussy lips to the head of his cock was getting
a lot both for of us.

"Allow the finale begin," he stated, anf the husband slid the tip of his
cock inside me.

Both of us gasped because he held his cock there for the moment.
I contracted my pussy to get him further inside, anf the husband threw his head back in the
sensation. Inch by excruciating inch he pushed his cock inside me, and every
time I squeezed my pussy around him. His cock felt wonderful mainly because it filled me,
but I want to it all inside me. I rolled aside and rested my leg against his
shoulder, and hubby plunged his cock right in.
konto dla młodych ranking
یکشنبه 13 مرداد 1398 10:17 ق.ظ
This article is truly a pleasant one it assists new the web users, who are wishing for
blogging.
Konto Bankowe MłOdzieżOwe
جمعه 11 مرداد 1398 11:52 ب.ظ
I know this if off topic but I'm looking into starting my own blog and was curious
what all is required to get set up? I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty
penny? I'm not very internet savvy so I'm not 100% positive.
Any tips or advice would be greatly appreciated. Thank you
como almentar o penes
سه شنبه 8 مرداد 1398 04:15 ب.ظ
I like what you guys tend to be up too. This type of clever work and
reporting! Keep up the good works guys I've added you guys to
my blogroll.
prolongador peniano
سه شنبه 8 مرداد 1398 01:27 ب.ظ
I believe everything composed made a ton of sense. But, consider this,
what if you added a little content? I mean, I don't want to tell you how to run your blog,
but what if you added something that grabbed people's attention?
I mean حقوق بین الملل - ملی کردن منابع
طبیعی -حمیدرضا نصیری is a little plain.
You should glance at Yahoo's front page and note how
they write article titles to grab viewers to open the links.

You might try adding a video or a related pic or two to get readers excited
about what you've got to say. Just my opinion, it would bring your blog a little bit more interesting.
rcientificas.Uninorte.edu.co
شنبه 29 تیر 1398 11:51 ب.ظ
Hello there! Do you know if they make any plugins too help with SEO?
I'mtrying too get my blog too rank for somee targeted
keywords but I'm not seeing very good success. If you
know of anyy pease share. Thank you!
https://www.pinterest.Com
شنبه 29 تیر 1398 10:16 ب.ظ
Have you evewr considered writing ann e-book or guest authoring
on other sites? I have a blog based on the same subjects you
discuss and would really like to have you share
some stories/information. I know my viewers would value your
work. If you are even remotely interested, feel free to send mee an email.
Rodrigo
شنبه 29 تیر 1398 08:30 ب.ظ
Its lik you read my mind! You appear to know so much agout this, like you
rote the book in it or something. I think that you can do with some pics
to drive the message home a bit, but instead of that, this is fantastic blog.

A fantastic read. I will definutely be back.
Bryan
شنبه 29 تیر 1398 01:32 ب.ظ
Appreciate this post. Will try it out.
Najlepsze Konta Osobiste
یکشنبه 23 تیر 1398 10:23 ق.ظ
Wow, this article is fastidious, my sister is analyzing these kinds of things,
thus I am going to convey her.
wholesale bath bombs
پنجشنبه 20 تیر 1398 05:13 ق.ظ
This is the perfect blog for anybody who wishes to understand this topic.
Youu know so much its almost tough too argue with you
(notthat I personally would wawnt to…HaHa). You definitely
put a branhd new spin oon a topic that has ben discussed for a long time.
Wonddrful stuff, just great!
שירותי ליווי ברמת גן
شنبه 15 تیر 1398 02:49 ق.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park
in Singapore. I'm having black coffee, he's using a
cappuccino. He is handsome. Brown hair slicked back,
glasses for his face, hazel eyes and the most amazing lips I've
seen. He or she is well built, with incredible arms and a chest that is different during
this sweater. We're standing in front of each other referring to our lives, what we would like for future years, what we're interested
in on another person. He starts saying that she has been rejected
a great deal of times.

‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject
you ', I only say He smiles at me, biting his lip.


‘Oh, I wouldn't know. Everything happens for
a reason right. But identify, you wouldn't reject me, could you Ana?'
He said.

‘No, how could I?' , I replied

"So, you wouldn't mind if I kissed you right this moment?' he was quoted saying as I purchase nearer to him and kiss him.

‘When don't ask, just do it.' I reply.

‘I favor how we think.' , he said.

At the same time, I start scrubbing my heel bone as part of his leg, massaging it slowly. ‘Exactly what do that suits you in ladies? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I enjoy determined women. Someone that knows what they want. Somebody that won't say yes just because I said yes. Someone who's not afraid when you try a new challenge,' he says. ‘I'm never afraid when trying something totally new, especially on the subject of making new stuff in the bed room ', I intimate ‘And I really like females who are direct, who cut through the chase, like you just did. Being
honest, what a huge turn on.
נערות ליווי בתל אביב
جمعه 14 تیر 1398 12:56 ق.ظ
Sexy2call Quick search to get the most up-to-date results Find
a massage escort girl, discrete apartment or any perfect and
indulgent recreation. Trying to find escort girls? Discrete apartments?
Make a quick search by region of Israel.
נערת ליווי בבת ים
پنجشنبه 13 تیر 1398 01:07 ق.ظ
Sexy2call Quick search and find the modern results Locate a massage escort girl, discrete apartment
or any perfect and indulgent recreation. Interested in escort girls?
Discrete apartments? Complete a quick search by region
נערות ליווי
چهارشنبه 12 تیر 1398 06:46 ق.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.

I'm having black coffee, he's creating a cappuccino. He or she is handsome.
Brown hair slicked back, glasses that suited his face, hazel eyes and the most
beautiful lips I've seen. He's well developed, with incredible
arms and also a chest that shines during this sweater. We're standing in-front
of each other speaking about our lives, what we want into the future, what we're in search of on another person. He starts saying that he has
been rejected plenty of times.

‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I say He smiles at me, biting his lip.


‘Oh, I really don't know. Everything happens for a reason right.
But analyze, would you reject me, might you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, you would not mind if I kissed you right now?' he said as I buy nearer to him and kiss him.

‘The very next time don't ask, accomplish it.' I reply.

‘I favor how you think.' , he said.

For the time being, I start scrubbing my heel bone in the leg, massaging it slowly. ‘So what can you want girls? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I adore determined women. Someone to know what they have to want. A person who won't say yes even if I said yes. Someone who's unafraid when trying a new challenge,' he says. ‘I'm never afraid when attemping new things, especially on the subject of making something totally new in the bed room ', I intimate ‘And I really like women that are direct, who cut with the chase, like you may did. For being
honest, it really is a huge turn on.'
China Cheap
یکشنبه 9 تیر 1398 05:06 ب.ظ
Actually when someone doesn't be aware of after that its up to
other users that they will assist, so hre it takes place.
נערות ליווי ברמת גן
شنبه 8 تیر 1398 12:43 ب.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.

I'm having black coffee, he's which has a cappuccino.
He's handsome. Brown hair slicked back, glasses that fit his face, hazel eyes and the most amazing lips I've seen. They're nice, with incredible arms and also a chest that sticks out
about this sweater. We're standing right in front of each other referring to us, what we really wish for into the
future, what we're searching for on another person. He starts telling me that they have been rejected plenty of times.


‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I only say He smiles at me, biting his lip.


‘Oh, I really don't know. Everything happens for a reason right.
But figure out, you wouldn't reject me, could you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, utilize mind if I kissed you right now?' he said as I receive nearer to him and kiss him.

‘The very next time don't ask, do exactly it.' I reply.

‘I prefer how you would think.' , he said.

Meanwhile, I start scrubbing my your back heel as part of his leg, massaging it slowly. ‘Exactly what do you enjoy in women? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘Everyone loves determined women. Someone that knows what they have to want. Somebody that won't say yes even if I said yes. Someone who's not scared of trying something mroe challenging,' he says. ‘I'm never afraid of trying something mroe challenging, especially with regards to making new things in the sack ', I intimate ‘And I adore girls that are direct, who cut in the chase, like you just did. For being
honest, which is a huge turn on.
נערת ליווי חיפה
چهارشنبه 5 تیر 1398 09:00 ب.ظ
Sexy2call Quick search to get the modern results Find a massage escort
girl, discrete apartment or any perfect and indulgent recreation. Looking for escort girls?
Discrete apartments? Produce a quick search by region, the
biggest portal in Israel for discreet apartments and escort girls, a number of youth ads that gives you service and guidance you did
not know, search for by city in order to find the dream girl for
the indulgence, business meeting? Ads don't include and
or provide and or encourage and or imply the provision of sexual services.
The ads are be subject to the many binding laws with the State of Israel.
נערות ליווי
دوشنبه 3 تیر 1398 03:39 ب.ظ
"We should build completely to another crescendo, cheri," he said.
"Therefore we should have an ending that is to be as none before."

His smile was decadent, his eyes were packed
with lust, plus the soft skin of his hard cock against my sex
was having its intended effect. I used to be feeling a stronger arousal now as I felt his cock slide between my sensitive lips.
I felt the actual top of his cock push agonizingly at the doorway of my pussy, and
I need to him to thrust into me hard. Instead he retracted and slid his hardness back about my clit.


I'm aching to get him inside, and I could tell that his need to push that wonderful hard cock inside me was growing.
His moans grew to enhance mine, and I knew the opinion of
my wet pussy lips around the head of his cock was getting too much for both of us.


"Permit the finale begin," he explained, and he slid the top of his cock inside me.


We both gasped because he held his cock there for your moment.
I contracted my pussy to drag him further inside, and then he threw
his return with the sensation. Inch by excruciating inch he pushed his cock inside me,
each time I squeezed my pussy around him. His cock felt wonderful because it
filled me, but I needed everything inside me. I rolled to the side and rested my leg against
his shoulder, anf the husband plunged his cock all the
way in.
buy cbd oil online
شنبه 1 تیر 1398 12:39 ب.ظ
Thank you a bunch for sharing this with all off us you actually understand what you're talking about!
Bookmarked. Kindly additiohally seek advice from my
site =). We may have a hyperlink trade contract among us
חדרים להשכרה לפי שעה בתל אביב
جمعه 31 خرداد 1398 05:59 ق.ظ
Index Search Villas and lofts to rent, search by region, find in minutes a villa to rent by city, various rooms lofts and villas.
Be impressed by the pictures and knowledge that
the site has to provide you. The website is
a center for every person the ads inside the
חדרים לפי שעה בראשון
پنجشنبه 23 خرداد 1398 03:27 ق.ظ
Index Search Villas and lofts for rental, search by
region, find in a few minutes a villa for rent by city, a range of
www.gdsfrdz.com
پنجشنبه 16 خرداد 1398 09:44 ق.ظ
Wild cauցht fish of any form is healthier than farmed.
cbd olej cena
پنجشنبه 9 خرداد 1398 08:53 ق.ظ
I’m not that much of a internet reader to be honest but your blogs really nice, keep it up!
I'll go ahead and bookmark your website to come back later.
All the best
agranda tu pene
پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 10:20 ب.ظ
Thanks for the marvelous posting! I genuinely enjoyed reading it, you
could be a great author. I will remember to bookmark your blog and will often come back from now on. I want to encourage you to definitely continue your great posts, have a nice weekend!
alargamiento de pene
پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 01:08 ق.ظ
As the admin of this web site is working, no doubt very rapidly it will be renowned, due to its quality contents.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :