تبلیغات
حقوق بین الملل - مسؤولیت ناشى ازاعمال متخلفانه واعمال منع نشده ى دولتها درقبال خسارت هسته اى. آقایان فرخی ،حاجی حسن و صادقی

حقوق بین الملل

مسؤولیت ناشى  ازاعمال متخلفانه واعمال منع نشده ى دولتها درقبال خسارت هسته اى

نگارنده مقاله : رحمت اله فرخى- یارا حاجی حسن - حسن صادقی

یکى ازنمودهاى خســارات زیســت محیطى فرامرزى،خســارات ناشــى ا ز

فعالیتهاى هســته اى است که به ویژه پس ازحادثه ى نیروگاه اتمى چرنوبیل اکراین

درســال  1986بروز نگرانى هایى رادرجامعه ى بین المللى درپى داشــت. مسؤولیت

ناشى ازخسارات زیســت محیطى فرامرزى،نقش مشترك حقوق بین الملل عمومى

وحقوق بین الملل خصوصى درتنظیم قواعد مســؤولیت راآ شــکارمى ســازد؛ قواعد

مســؤولیت ازجنبه ى ماهوى مرتبط باحقوق خصوصى اســت وبه لحاظ شــکلى،

میان دولتى مى باشــد. درتحقیق حاضر،رابطه ى نظام عام مسؤولیت دولتها با بحث

مسؤولیت درقبال خسارات هسته اى مورد بررسى قرارمى گیرد.

واژگان کلیدى: مســؤولیت دولتها،خسارات هســته اى،جبران خسارت،

کمیسیون حقوق بین الملل،طرح پیشنویس مسؤولیت.

دولتها به واسطه تخلف ازقواعد حقوق بین الملل مسؤول قلمداد مى شوند.

براین اساس،2سوال مهم مطرح مى شود:1- آیا فعالیتهاى هسته اى

مى توانــد موجب نقض تعهدات بین المللى گردد؟2- درصورت عدم ایجاد

آثارفرامرزى،آیاقواعدحقوقى بین المللى، فعالیتهاى هسته اى رامنع یا محدود مى نماید؟

درســال  1949دیوان بین المللى دادگسترى درقضیه تنگه ى کورفو بین

انگلســتان وآلبانى تاکیدکردکه هیچ دولتــى نمى تواند بدون درنظرگرفتن حقوق

ســایردولتها ازقلمرو خودبهره بردارى کند .اصل  13 اعلامیه محیط زیســت وتوسعه اعلامیه ریو،(1992دولتها) را »به همکارى ومشــارکت در این زمینه دعوت میکند. 1معاهده منع گســترش سلاحهاى هســته اى بیش از یکصد وهفتاد و پنج دولــت متعاهد را ملزم به پذیرش اقدامات حفاظتى تحــت نظارت آژانس بین المللى انرژى اتمى نمود که از هرگونه انفجار اتمی جلوگیری می کند. آژانس بین المللى انرژى اتمى درســال  1969دستورالعمل هایى راپیرامون طرز عمل درزمان بروزسانحه ى هســته اى منتشــرکرد که دولتهای عضو را موظف میکرد تا بلافاصله پس از وقوع سانحه اتمی سایر دول عضو را جهت همکاری و اخذ کمک مطلع سازد. البته دولتهای عضو در کمک رسانی به کشور حادثه دیده هیچ الزامی ندارند و در صورت سنجیدن شرایط خود می توانند اقدام به کمک رسانی نمایند. همچنین جابجایی فرامرزی ضایعات را هم قانونمند کرد تا جلوی ایجاد وضعیت اضطراری اتمی را بگیرد.َ

لازم به ذکر است که نپیوستن هند و پاکستان به این معاهده ا ز جمله موانع جدی بر سر اجرا و پیشبرد این معاهده می باشد. هدف تمام معاهدات اتمی حفاظت از جان بشریت و تامین بهداشت محیط زیست پیرامون اوست.

ضایعات  هسته ای

کنوانسیون 1972 لندن در مورد جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از دفع زباله ها و دیگر مواد زائد، تخلیه ی ضایات و دیگر مواد رادیو اکتیو سطح بالا را ممنوع می نماید. نشست مشورتی این کنوانسیون با صدور قطع نامه ای غیر الزام آور برای انجام مطالعات عملی در مورد هرنوع تخلیه ی مواد رادیو اکتیو در دریا، مهلتی را تعیین کردو در طی این مهلت هر نوع تخلیه ی مواد رادیو اکتیو در دریا ممنوع اعلام شد، اما چندین دولت از جمله اغلب دولتهای دارای سلاح هسته ای تصمیم به عدم اجرای این قطعنامه کرفتند. در سال 1994 سازمان بین المللی دریانوردی این ممنوعیت را الزامی ساخت. تمامی دولت های عضو به استثنای روسیه این ممنوعیت را پذیرفتند.

کنوانسیون مشترک در مورد ایمنی مدیریت سوخت های فرسوده و همچنین در مورد ایمنی مدیریت ضایعات رادیو اکتیو در سپتامبر 1997 در وین به تصویب رسید و برای بیش از سی دولت لازم الاجراست . این کنوانسیون در مورد پسماند ناشی از عملیات راکتور ها ی هسته ای شهری و کاربرد های شهری قابلیت اجرایی دارد ولی در مورد ایمنی مدیریت پسماند هسته ای و ضایعات رادیو اکتیو داخل درطرح های نظامی و دفاعی به استثنای مواردی که این مواد به طور ثابت و انحصار داخل در برنامه های شهری مدیریت می شوند.

فعالیت های هسته ای تحت شمول تعهدات عام ناشی از حقوق بین الملل عرفی قرار می گیرد که مسوولیت دولت ها را جهت حصول اطمینان از این امر که فعالیت های داخل در صلاحیت یا نظارت آن ها موجب ورود خسارت به محیط زیست دیگر دولت ها و مناطق خارج از محدوده صلاحیت ملی نخواهد شد، در پی خواهد داشت. مفاد اغلب معاهدات مربوط به فعالیت های هسته ای که پیش تر به آن ها اشاره شد، در بردارنده تعهدات خاصی برای دولت ها از جمله صدور مجوز، نظارت و بازرسی و در صورت نیاز، منع این فعالیت هاست.

با وجود این که مسوولیت بین المللی ریشه در تقصیر قابل استناد به فعل دولت دارد، لیکن جهت انتساب مسوولیت به دولت، اثبات تخلف عمدی یا غیر عمدی آن دولت از یک تعهد بین المللی ضرورینیست. اگر دولتی در اجرای تعهد یا رعایت استانداردی کوتاهی ورزد؛ مانند این که انجام فعالیت را به اطلاع ارگان نظارتی که طبق معاهده ای تعیین شده نرساند، در واقع مرتکب تقصیر شده است.

طبق بند 1 ماده 1 کنوانسیون 1986 وین راجع به اعلان سریع سوانح هسته ای که در پی گسترش همکاری در این زمینه بین دولت های متعاهد می باشد، این کنوانسیون در مواقع بروز هر نوع سانحه مر بوط به تجهیزات وفعالیت هایی که دولت متعاهد یا اشخاص و موجودیت های حقوقی تحت صلاحیت یا نظارت آن دولت، که باعث انتشار مواد رادیو اکتیو یا احتمال انتشار این مواد شده و در نتیجه به انتشار فرامرزی این مواد که از لحاظ ایمنی رادیولوژیکی برای دولت دیگر، حائز اهمیت است، منتهی شود، اعمال خواهد شد. وظیفه اعلان و اطلاع رسانی به عهده دولت مبدا یعنی دولت محل فعالیت است و الزامی می باشد.

خسارت ناشی از فعالیت های هسته ای

کنوانسیون مسوولیت مدنی در قبال خسارات هسته ای در 21 می 1963 در وین تنظیم گردید. طبق بند 1 ماده 1 این کنوانسیون، نخستین تعریف از خسارت هسته ای را ارائه داد که می تواند از اهمیت بنیادین برخوردار باشد. طبق این کنوانسیون؛ خسارت هسته ای عبارت است از هر نوع تلفات یا صدمات به اشخاص یا خسارت به اموال که از خواص رادیو اکتیو یا ترکیبی از خواص رادیو اکتیو با خواص سمی، انفجاری یا دیگر خواص خطرناک سوخت هسته ای یا تولیدات یا ضایعات رادیو اکتیو یا مواد هسته ایکه از تاسیسات هسته ای خارج یا در آن جا تولید و یا به آن جا ارسال شده اند.

کنوانسیون 1963 وین، ناظر بر مسوولیت مدنی غیر دولتی است و این مسآله را از سطح مسوولیت میان دولتی، تحت قواعد حقوق بین الملل عمومی به سطح خصوصی تحت حقوق بین الملل خصوصی انتقال می دهد، لیکن تعریف این کنوانسیون از خسارت هسته ای، در هر دو سطح ، قابل استناد است. علی رغم بیان این قواعد، باید تاکید شود که اگر چه این مقررات در معاهدات میان دولتی درج شده اند، لیکن صرفا باید به عنوان الگویی برای خسارا ت زیست محیطی در نظر گرفته شوند؛ چرا که این مقررات در روابط بین دولت ها قابل اعمال نیست.

جبران خسارت

امروزه التزام به جبران خسارت زیست محیطی بر اساس قاعده عام مسوولیت بین المللی، به عنوان اصل مبنایی در جهت حمایت و حفاظت از محیط زیست مورد شناسایی واقع شده است اما باید توجه داشت که این خسارت به راحتی قابل ارزیابی نیست و در اغلب مواقع، برقراری مجدد وضعیت سابق امکان پذیر نمی باشد.

در کنوانسیون وین راجع به جبران خسارات هسته ای در 1997 وین در مورد خسارات زیست محیطی از اصطلاح "بازسازی" به جای واژه "جبران" استفاده شد. طبق ماده 1 این کنوانسیون " بازسازی" به هرنوع اقدام منطقی اطلاق می شود که با تصویب مراجع صالح دولت محل اقدام و با هدف بازسازی یا ترمیم اجزای آسیب دیده یا تخریب شده محیط زیست و یا در صورت امکان، ارائه مشابه این اجزا صورت می گیرد.

جمع بندی

اصل مسوولیت ناشی از اعمال متخلفانه دولت ها در قبال خسارت هسته ای رد نمی شود، لیکن دولت ها به این نتیجه رسیدند که انتقال مسائل مربوط به سطح ادعاهای خصوصی و دادگاه های داخلی، صحیح تر واطمینان بخش تر است. این انتقال، روشی است که طی آن دعاوی خصوصی که تحت قواعد حقوق بین الملل خصوصی است، جایگزین روابط میان دولتی تحت حاکمیت قواعد حقوق بین الملل عمومی می شود.

پیش نویس سال 2006 کمیسیون حقوق بین الملل راجع به اصول تخصیص زیان در مورد خسارات فرامرزی ناشی از فعالیت های خطرناک به همین حوزه پرداخته و در نهایت دولت هارا موظف به تضمین جبران خسارات قربانیان در صورت کافی نبودن منابع مالی متصدی می کند و اگر دولت ها در اجرای این تعهد اولیه قصور نمایند، مسولیت بین المللی آنها محقق می شود.

َ

نظرات() 
נערות ליווי בתל אביב
شنبه 26 مرداد 1398 10:41 ق.ظ
Quick search to get up to date results Choose a massage escort girl, discrete apartment or any perfect
and indulgent recreation. Interested in escort girls?
Discrete apartments? Produce a quick search by region of Israel.
פרסום וילות להשכרה
شنبه 19 مرداد 1398 06:00 ق.ظ
many thanks a whole lot this excellent website is actually elegant in addition to relaxed
przewozy belgia polska
پنجشنبه 17 مرداد 1398 05:12 ق.ظ
It is not my first time to pay a visit this website, i am browsing this web page dailly
and obtain pleasant information from here everyday.
נערות ליווי ברמת גן
دوشنبه 14 مرداد 1398 07:51 ق.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's possessing a
cappuccino. He could be handsome. Brown hair slicked back,
glasses that are great for his face, hazel eyes and the most amazing lips I've seen. He or
she is quality, with incredible arms including a chest that
sticks out on this sweater. We're standing in-front of each other talking about
people, what we wish in the future, what we're searching for on another person. He starts
saying that he's got been rejected a great deal of times.


‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ',
I believe that He smiles at me, biting his lip.


‘Oh, I do not know. Everything happens for an excuse right.
But identify, utilize reject me, could you Ana?' He said.‘No, how could I?' , I replied

"So, you would not mind if I kissed you at the moment?' he said as I recieve far better him and kiss him.

‘The next occasion don't ask, just do it.' I reply.

‘I'm keen on how you would think.' , he said.

In the meantime, I start scrubbing my your back heel in the leg, massaging it slowly. ‘Precisely what do you prefer in ladies? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘Everyone loves determined women. Someone you never know what they have to want. A person that won't say yes simply because I said yes. Someone who's not scared when you try something mroe challenging,' he says. ‘I'm never afraid when attemping interesting things, especially on the subject of making new stuff in the sack ', I intimate ‘And Everyone loves women that are direct, who cut over the chase, like you may did. To generally be
honest, that is a huge turn on.
fucking
جمعه 4 مرداد 1398 06:10 ق.ظ
Hey would you mind letting me know which webhost you're utilizing?
I've loaded your blog in 3 completely different web browsers and I must say this blog loads a lot faster then most.

Can you suggest a goid internet hosting provider at a
reasonable price? Kudos, I appreciate it!
תיקון מזגן
جمعه 4 مرداد 1398 03:06 ق.ظ
cheers lots this site is definitely official and simple
صیانة غسالة فوق اتوماتیك اریستون
یکشنبه 30 تیر 1398 09:20 ب.ظ
Pretty section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to
assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts.
Any way I will be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently
fast.
Sexy2Call
جمعه 28 تیر 1398 08:32 ب.ظ
Sexy2call Quick search and have the most up-to-date results Locate a massage escort girl, discrete apartment or any perfect and indulgent recreation. Trying
to find escort girls? Discrete apartments? Make a quick
search by region
najlepsze konto internetowe
یکشنبه 23 تیر 1398 09:00 ب.ظ
Why people still make use of to read news papers when in this technological globe everything is available on net?
נערות ליווי בתל אביב
پنجشنبه 20 تیر 1398 07:37 ب.ظ
Sexy2call Quick search and get the most recent results Get a massage escort
girl, discrete apartment or any perfect and indulgent recreation. Seeking escort girls?
Discrete apartments? Complete a quick search by region of
Israel.
נערות ליווי
سه شنبه 4 تیر 1398 09:27 ب.ظ
"We must build completely to another crescendo, cheri," he said.
"And we all should have an ending which will be as none before."

His smile was decadent, his eyes were packed with lust, plus the soft skin of his hard
cock against my sex was having its intended effect.

I'm feeling a stronger arousal now as I felt his cock slide
between my sensitive lips. I felt the of his cock push agonizingly at the doorway
of my pussy, and I desired him to thrust into me hard.
Instead he retracted and slid his hardness back as much as my clit.I'm aching to have him inside, and I could truthfully tell
that his need to push that wonderful hard cock inside me
was growing. His moans grew to enhance mine, and I knew the sense of my wet pussy lips to the head of his cock was
getting excessive for of us.

"Enable the finale begin," he was quoted saying, and he slid
the tip of his cock inside me.

The two of us gasped because held his cock there for just a moment.

I contracted my pussy to pull him further inside, and he
threw his return with the sensation. Inch by excruciating inch he pushed
his cock inside me, every time I squeezed my pussy
around him. His cock felt wonderful since it filled me, but I want to everthing inside me.
I rolled sideways and rested my leg against his shoulder,
and the man plunged his cock right in.
Generic cialis
دوشنبه 3 تیر 1398 01:47 ق.ظ

Tips effectively taken..
click now cialis from canada cialis in sconto 40 mg cialis what if i take bulk cialis cialis preise schweiz cialis 5 mg para diabeticos tadalafil 5mg cialis dosage cialis for sale miglior cialis generico
Buy generic cialis
یکشنبه 2 تیر 1398 09:59 ق.ظ

Nicely put, Thanks!
buy brand cialis cheap miglior cialis generico enter site natural cialis brand cialis nl cialis kaufen discount cialis estudios de cialis genricos best generic drugs cialis we choice free trial of cialis tadalafil
cheap generic cialis canadian pharmacy
شنبه 1 تیر 1398 07:22 ب.ظ

Factor certainly utilized.!
cialis 20mg cialis billig cialis taglich cialis price in bangalore cialis daily reviews low dose cialis blood pressure cialis purchasing legalidad de comprar cialis cialis professional yohimbe cialis generique
buy cialis daily online
شنبه 1 تیر 1398 02:24 ق.ظ

You said it adequately.!
cialis 20 mg calis cialis daily new zealand buying cialis on internet cialis name brand cheap cialis generic availability cost of cialis cvs tarif cialis france cialis prezzo al pubblico tadalafil 5mg
how to get cialis without doctor
جمعه 31 خرداد 1398 10:07 ق.ظ

Seriously plenty of helpful material!
generic cialis with dapoxetine look here cialis order on line cialis tablets cialis e hiv cialis 5 mg effetti collateral cialis 100 mg 30 tablet opinioni cialis generico cialis 5 mg schweiz 200 cialis coupon how does cialis work
http://trigdisco.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 05:38 ب.ظ

You expressed this superbly.
generic for cialis cialis 20 mg effectiveness cialis dosage only here cialis pills tadalafil 5mg cialis 50 mg soft tab side effects for cialis cialis pills price each cialis generico online callus
http://smalonej.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 11:13 ب.ظ

Thanks a lot. I value this!
cialis generika prices on cialis 10 mg click here cialis daily uk viagra vs cialis cialis daily pastillas cialis y alcoho buying cialis in colombia we like it cialis soft gel cialis rezeptfrei generic cialis soft gels
cialis e hiv
چهارشنبه 29 خرداد 1398 06:46 ق.ظ

Amazing loads of amazing advice.
price cialis per pill cheap cialis free generic cialis the best choice cialis woman what is cialis cialis generique how does cialis work price cialis per pill cialis kaufen wo cialis generika in deutschland kaufen
Cialis prices
سه شنبه 28 خرداد 1398 08:11 ق.ظ

Regards, Awesome information.
viagra vs cialis vs levitra chinese cialis 50 mg venta de cialis canada costo in farmacia cialis cialis herbs cialis 5mg prix free cialis recommended site cialis kanada cialis tadalafil canadian drugs generic cialis
buy cialis with money order
دوشنبه 27 خرداد 1398 05:13 ب.ظ

With thanks, An abundance of data!

cialis bula cialis daily reviews cialis generic cialis daily reviews cialis 100mg suppliers cialis 5mg prix cialis canada generic cialis at walmart cialis 5 mg buy generic cialis pro
Buy cialis
دوشنبه 27 خرداد 1398 02:16 ق.ظ

Regards! Numerous postings.

cialis generisches kanada cialis 5 mg buy viagra vs cialis vs levitra achat cialis en suisse cialis dose 30mg cialis billig cialis for sale south africa wow look it cialis mexico achat cialis en itali pastillas cialis y alcoho
generic cialis at walmart
یکشنبه 26 خرداد 1398 12:35 ب.ظ

Nicely put. Regards.
comprar cialis 10 espa241a we like it cialis price cialis farmacias guadalajara cialis y deporte cialis patentablauf in deutschland cialis wir preise cialis cost we recommend cialis info we recommend cialis info cialis kamagra levitra
Cialis 20 mg
شنبه 25 خرداد 1398 08:40 ق.ظ

Amazing posts. With thanks.
buy cheap cialis in uk dose size of cialis cialis professional yohimbe cialis billig we recommend cialis info venta cialis en espaa cialis generico online we use it cialis online store buy cialis online cialis uk next day
Cialis online
جمعه 24 خرداد 1398 06:39 ب.ظ

Valuable facts. Regards!
online prescriptions cialis cialis patent expiration cialis patent expiration cialis 5 mg effetti collateral cialis 50 mg soft tab low cost cialis 20mg tadalafil tablets where to buy cialis in ontario cialis 20mg cialis y deporte
this site
جمعه 24 خرداد 1398 03:59 ب.ظ
Hello, its fastidious piece of writing about media print,
we all know media is a enormous source of information.
http://brokcompno.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 03:57 ق.ظ

You have made the point!
cialis tablets how to purchase cialis on line cialis free trial buy cialis online legal generic cialis in vietnam cialis patent expiration cialis for sale buying cialis on internet cialis dosage recommendations 5 mg cialis pharmacie en ligne
Cialis online
پنجشنبه 23 خرداد 1398 01:59 ب.ظ

Nicely put. Thanks a lot!
where to buy cialis in ontario cialis mit grapefruitsaft generic cialis 20mg uk click here cialis daily uk cialis generika in deutschland kaufen prices for cialis 50mg discount cialis safe dosage for cialis cialis uk next day acheter cialis kamagra
صیانة میكروویف
پنجشنبه 23 خرداد 1398 12:20 ق.ظ
Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I've really enjoyed surfing
around your blog posts. After all I'll be subscribing
to your feed and I hope you write again very soon!
http://maizamis.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 12:20 ق.ظ

Info certainly regarded!.
buying cialis overnight cialis qualitat cialis canada cialis generico milano cialis en 24 hora buy cialis online overnight cialis tadalafil safe dosage for cialis cialis daily cialis side effects dangers
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :