تبلیغات
حقوق بین الملل - مسؤولیت ناشى ازاعمال متخلفانه واعمال منع نشده ى دولتها درقبال خسارت هسته اى. آقایان فرخی ،حاجی حسن و صادقی

حقوق بین الملل

مسؤولیت ناشى  ازاعمال متخلفانه واعمال منع نشده ى دولتها درقبال خسارت هسته اى

نگارنده مقاله : رحمت اله فرخى- یارا حاجی حسن - حسن صادقی

یکى ازنمودهاى خســارات زیســت محیطى فرامرزى،خســارات ناشــى ا ز

فعالیتهاى هســته اى است که به ویژه پس ازحادثه ى نیروگاه اتمى چرنوبیل اکراین

درســال  1986بروز نگرانى هایى رادرجامعه ى بین المللى درپى داشــت. مسؤولیت

ناشى ازخسارات زیســت محیطى فرامرزى،نقش مشترك حقوق بین الملل عمومى

وحقوق بین الملل خصوصى درتنظیم قواعد مســؤولیت راآ شــکارمى ســازد؛ قواعد

مســؤولیت ازجنبه ى ماهوى مرتبط باحقوق خصوصى اســت وبه لحاظ شــکلى،

میان دولتى مى باشــد. درتحقیق حاضر،رابطه ى نظام عام مسؤولیت دولتها با بحث

مسؤولیت درقبال خسارات هسته اى مورد بررسى قرارمى گیرد.

واژگان کلیدى: مســؤولیت دولتها،خسارات هســته اى،جبران خسارت،

کمیسیون حقوق بین الملل،طرح پیشنویس مسؤولیت.

دولتها به واسطه تخلف ازقواعد حقوق بین الملل مسؤول قلمداد مى شوند.

براین اساس،2سوال مهم مطرح مى شود:1- آیا فعالیتهاى هسته اى

مى توانــد موجب نقض تعهدات بین المللى گردد؟2- درصورت عدم ایجاد

آثارفرامرزى،آیاقواعدحقوقى بین المللى، فعالیتهاى هسته اى رامنع یا محدود مى نماید؟

درســال  1949دیوان بین المللى دادگسترى درقضیه تنگه ى کورفو بین

انگلســتان وآلبانى تاکیدکردکه هیچ دولتــى نمى تواند بدون درنظرگرفتن حقوق

ســایردولتها ازقلمرو خودبهره بردارى کند .اصل  13 اعلامیه محیط زیســت وتوسعه اعلامیه ریو،(1992دولتها) را »به همکارى ومشــارکت در این زمینه دعوت میکند. 1معاهده منع گســترش سلاحهاى هســته اى بیش از یکصد وهفتاد و پنج دولــت متعاهد را ملزم به پذیرش اقدامات حفاظتى تحــت نظارت آژانس بین المللى انرژى اتمى نمود که از هرگونه انفجار اتمی جلوگیری می کند. آژانس بین المللى انرژى اتمى درســال  1969دستورالعمل هایى راپیرامون طرز عمل درزمان بروزسانحه ى هســته اى منتشــرکرد که دولتهای عضو را موظف میکرد تا بلافاصله پس از وقوع سانحه اتمی سایر دول عضو را جهت همکاری و اخذ کمک مطلع سازد. البته دولتهای عضو در کمک رسانی به کشور حادثه دیده هیچ الزامی ندارند و در صورت سنجیدن شرایط خود می توانند اقدام به کمک رسانی نمایند. همچنین جابجایی فرامرزی ضایعات را هم قانونمند کرد تا جلوی ایجاد وضعیت اضطراری اتمی را بگیرد.َ

لازم به ذکر است که نپیوستن هند و پاکستان به این معاهده ا ز جمله موانع جدی بر سر اجرا و پیشبرد این معاهده می باشد. هدف تمام معاهدات اتمی حفاظت از جان بشریت و تامین بهداشت محیط زیست پیرامون اوست.

ضایعات  هسته ای

کنوانسیون 1972 لندن در مورد جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از دفع زباله ها و دیگر مواد زائد، تخلیه ی ضایات و دیگر مواد رادیو اکتیو سطح بالا را ممنوع می نماید. نشست مشورتی این کنوانسیون با صدور قطع نامه ای غیر الزام آور برای انجام مطالعات عملی در مورد هرنوع تخلیه ی مواد رادیو اکتیو در دریا، مهلتی را تعیین کردو در طی این مهلت هر نوع تخلیه ی مواد رادیو اکتیو در دریا ممنوع اعلام شد، اما چندین دولت از جمله اغلب دولتهای دارای سلاح هسته ای تصمیم به عدم اجرای این قطعنامه کرفتند. در سال 1994 سازمان بین المللی دریانوردی این ممنوعیت را الزامی ساخت. تمامی دولت های عضو به استثنای روسیه این ممنوعیت را پذیرفتند.

کنوانسیون مشترک در مورد ایمنی مدیریت سوخت های فرسوده و همچنین در مورد ایمنی مدیریت ضایعات رادیو اکتیو در سپتامبر 1997 در وین به تصویب رسید و برای بیش از سی دولت لازم الاجراست . این کنوانسیون در مورد پسماند ناشی از عملیات راکتور ها ی هسته ای شهری و کاربرد های شهری قابلیت اجرایی دارد ولی در مورد ایمنی مدیریت پسماند هسته ای و ضایعات رادیو اکتیو داخل درطرح های نظامی و دفاعی به استثنای مواردی که این مواد به طور ثابت و انحصار داخل در برنامه های شهری مدیریت می شوند.

فعالیت های هسته ای تحت شمول تعهدات عام ناشی از حقوق بین الملل عرفی قرار می گیرد که مسوولیت دولت ها را جهت حصول اطمینان از این امر که فعالیت های داخل در صلاحیت یا نظارت آن ها موجب ورود خسارت به محیط زیست دیگر دولت ها و مناطق خارج از محدوده صلاحیت ملی نخواهد شد، در پی خواهد داشت. مفاد اغلب معاهدات مربوط به فعالیت های هسته ای که پیش تر به آن ها اشاره شد، در بردارنده تعهدات خاصی برای دولت ها از جمله صدور مجوز، نظارت و بازرسی و در صورت نیاز، منع این فعالیت هاست.

با وجود این که مسوولیت بین المللی ریشه در تقصیر قابل استناد به فعل دولت دارد، لیکن جهت انتساب مسوولیت به دولت، اثبات تخلف عمدی یا غیر عمدی آن دولت از یک تعهد بین المللی ضرورینیست. اگر دولتی در اجرای تعهد یا رعایت استانداردی کوتاهی ورزد؛ مانند این که انجام فعالیت را به اطلاع ارگان نظارتی که طبق معاهده ای تعیین شده نرساند، در واقع مرتکب تقصیر شده است.

طبق بند 1 ماده 1 کنوانسیون 1986 وین راجع به اعلان سریع سوانح هسته ای که در پی گسترش همکاری در این زمینه بین دولت های متعاهد می باشد، این کنوانسیون در مواقع بروز هر نوع سانحه مر بوط به تجهیزات وفعالیت هایی که دولت متعاهد یا اشخاص و موجودیت های حقوقی تحت صلاحیت یا نظارت آن دولت، که باعث انتشار مواد رادیو اکتیو یا احتمال انتشار این مواد شده و در نتیجه به انتشار فرامرزی این مواد که از لحاظ ایمنی رادیولوژیکی برای دولت دیگر، حائز اهمیت است، منتهی شود، اعمال خواهد شد. وظیفه اعلان و اطلاع رسانی به عهده دولت مبدا یعنی دولت محل فعالیت است و الزامی می باشد.

خسارت ناشی از فعالیت های هسته ای

کنوانسیون مسوولیت مدنی در قبال خسارات هسته ای در 21 می 1963 در وین تنظیم گردید. طبق بند 1 ماده 1 این کنوانسیون، نخستین تعریف از خسارت هسته ای را ارائه داد که می تواند از اهمیت بنیادین برخوردار باشد. طبق این کنوانسیون؛ خسارت هسته ای عبارت است از هر نوع تلفات یا صدمات به اشخاص یا خسارت به اموال که از خواص رادیو اکتیو یا ترکیبی از خواص رادیو اکتیو با خواص سمی، انفجاری یا دیگر خواص خطرناک سوخت هسته ای یا تولیدات یا ضایعات رادیو اکتیو یا مواد هسته ایکه از تاسیسات هسته ای خارج یا در آن جا تولید و یا به آن جا ارسال شده اند.

کنوانسیون 1963 وین، ناظر بر مسوولیت مدنی غیر دولتی است و این مسآله را از سطح مسوولیت میان دولتی، تحت قواعد حقوق بین الملل عمومی به سطح خصوصی تحت حقوق بین الملل خصوصی انتقال می دهد، لیکن تعریف این کنوانسیون از خسارت هسته ای، در هر دو سطح ، قابل استناد است. علی رغم بیان این قواعد، باید تاکید شود که اگر چه این مقررات در معاهدات میان دولتی درج شده اند، لیکن صرفا باید به عنوان الگویی برای خسارا ت زیست محیطی در نظر گرفته شوند؛ چرا که این مقررات در روابط بین دولت ها قابل اعمال نیست.

جبران خسارت

امروزه التزام به جبران خسارت زیست محیطی بر اساس قاعده عام مسوولیت بین المللی، به عنوان اصل مبنایی در جهت حمایت و حفاظت از محیط زیست مورد شناسایی واقع شده است اما باید توجه داشت که این خسارت به راحتی قابل ارزیابی نیست و در اغلب مواقع، برقراری مجدد وضعیت سابق امکان پذیر نمی باشد.

در کنوانسیون وین راجع به جبران خسارات هسته ای در 1997 وین در مورد خسارات زیست محیطی از اصطلاح "بازسازی" به جای واژه "جبران" استفاده شد. طبق ماده 1 این کنوانسیون " بازسازی" به هرنوع اقدام منطقی اطلاق می شود که با تصویب مراجع صالح دولت محل اقدام و با هدف بازسازی یا ترمیم اجزای آسیب دیده یا تخریب شده محیط زیست و یا در صورت امکان، ارائه مشابه این اجزا صورت می گیرد.

جمع بندی

اصل مسوولیت ناشی از اعمال متخلفانه دولت ها در قبال خسارت هسته ای رد نمی شود، لیکن دولت ها به این نتیجه رسیدند که انتقال مسائل مربوط به سطح ادعاهای خصوصی و دادگاه های داخلی، صحیح تر واطمینان بخش تر است. این انتقال، روشی است که طی آن دعاوی خصوصی که تحت قواعد حقوق بین الملل خصوصی است، جایگزین روابط میان دولتی تحت حاکمیت قواعد حقوق بین الملل عمومی می شود.

پیش نویس سال 2006 کمیسیون حقوق بین الملل راجع به اصول تخصیص زیان در مورد خسارات فرامرزی ناشی از فعالیت های خطرناک به همین حوزه پرداخته و در نهایت دولت هارا موظف به تضمین جبران خسارات قربانیان در صورت کافی نبودن منابع مالی متصدی می کند و اگر دولت ها در اجرای این تعهد اولیه قصور نمایند، مسولیت بین المللی آنها محقق می شود.

َ

نظرات() 
http://cleantalkorg2.ru/
جمعه 23 آذر 1397 01:40 ق.ظ
Hi there just wanted to give you a brief heads up and let you know a few
of the images aren't loading properly. I'm not sure why but I think its a linking issue.

I've tried it in two different browsers and both show the same outcome.
Positivesingles
چهارشنبه 21 آذر 1397 06:26 ق.ظ
whoah this weblog is great i love reading your articles.

Sttay up the great work! You know, a llot of persons are searching around for this information,
you coulld aid them greatly.
Esenyurt escort
دوشنبه 19 آذر 1397 10:15 ب.ظ
Link exchange is nothing else but it is just placing
the other person's weblog link oon your page at proper place and other
person wioll also do similar in support of you.
istanbul escort
دوشنبه 19 آذر 1397 10:07 ب.ظ
I have been exploring for a ittle for any high-quality
articles or weblog posts inn this sort of house .
Exploring in Yahoo I finlly stumbled upon this website.
Reading this information So i amm glad to exhibit that I have a very just right uncanny feeling I discovered just what I needed.

I so much undoubtedly will mae certain to do not forget this site
and provides it a glance regularly.
Cialis pills
جمعه 16 آذر 1397 02:07 ب.ظ

Awesome stuff, Cheers.
try it no rx cialis import cialis cialis vs viagra canadian discount cialis calis acquistare cialis internet warnings for cialis cialis 20 mg cut in half cialis online nederland cialis et insomni
folding door hanger
پنجشنبه 15 آذر 1397 08:53 ب.ظ
Hi everyone, it's mmy first visit att this website,
and piece off writijng is in fact fruitful for me, keep up posting such articles.
valet rod
پنجشنبه 15 آذر 1397 08:49 ب.ظ
At this time I am going away to do my breakfast, later than having my breakfast coming yet again to read
furthr news.
Buy cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 06:58 ب.ظ

Good advice. Cheers!
wow cialis tadalafil 100mg compare prices cialis uk safe dosage for cialis cialis 30 day sample cialis patent expiration price cialis wal mart pharmacy canada discount drugs cialis we use it 50 mg cialis dose only best offers 100mg cialis cialis 20mg preis cf
Cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 11:21 ب.ظ

Helpful information. With thanks.
cialis dosage amounts click here to buy cialis get cheap cialis il cialis quanto costa online cialis cialis without a doctor's prescription cialis tadalafil cialis professional from usa how to purchase cialis on line 40 mg cialis what if i take
Cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:54 ق.ظ

Fine content. Kudos.
buying cialis on internet cialis for sale we like it safe cheap cialis cialis sale online cialis daily cialis 200 dollar savings card cialis online deutschland acheter cialis meilleur pri cialis 5mg prix cialis prezzo al pubblico
buy tadalafil no prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 08:23 ب.ظ

Wow tons of excellent material.
pastillas cialis y alcoho il cialis quanto costa cialis generico postepay cialis wir preise cialis 10mg prix pharmaci prescription doctor cialis cialis lilly tadalafi enter site natural cialis click now buy cialis brand cialis qualitat
buy cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 09:29 ق.ظ

Seriously quite a lot of helpful data!
cialis farmacias guadalajara cialis prezzo in linea basso cialis efficacit enter site very cheap cialis cialis price thailand only best offers cialis use cialis generika in deutschland kaufen rx cialis para comprar non 5 mg cialis generici cialis 5 mg schweiz
Cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 09:36 ب.ظ

Cheers! I like this.
india cialis 100mg cost acheter du cialis a geneve click now cialis from canada generic cialis at walmart canadian drugs generic cialis estudios de cialis genricos if a woman takes a mans cialis only now cialis 20 mg cialis arginine interactio generic low dose cialis
buy tadalafil
دوشنبه 12 آذر 1397 09:01 ق.ظ

Cheers. A good amount of write ups!

cialis price in bangalore buy cialis uk no prescription cialis generic generic cialis with dapoxetine cialis generic tadalafil buy prices on cialis 10 mg precios de cialis generico cialis 100 mg 30 tablet cialis 20mg prix en pharmacie 5 mg cialis coupon printable
buy cialis pills online
یکشنبه 11 آذر 1397 09:06 ب.ظ

Kudos! I enjoy this!
costo in farmacia cialis purchase once a day cialis cialis 20 mg cut in half achat cialis en suisse how to purchase cialis on line enter site natural cialis buy cialis uk no prescription buying cialis in colombia cialis pills price each cialis 30 day sample
Cialis 20 mg
یکشنبه 11 آذر 1397 08:24 ق.ظ

You actually explained this exceptionally well.
cialis 5 mg schweiz canadian cialis prix de cialis cialis para que sirve free generic cialis we use it 50 mg cialis dose try it no rx cialis cialis para que sirve enter site 20 mg cialis cost buy cheap cialis in uk
porn child
شنبه 10 آذر 1397 11:55 ب.ظ
I was curious if you ever considered changing the structure of your website?
Its very well written; I love what youve got too say.

But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better.
Youve got an awful lot of text for only having one or 2 pictures.
Maybe you could space it out better?
buy cialis online no prescription
شنبه 10 آذر 1397 08:08 ق.ظ

Truly a lot of terrific material.
tarif cialis france can i take cialis and ecstasy cipla cialis online how does cialis work cialis canadian drugs cialis farmacias guadalajara how do cialis pills work cialis for bph buy cialis online legal generic cialis levitra
Cialis canada
جمعه 9 آذر 1397 08:49 ب.ظ

Thanks a lot! Loads of facts.

order a sample of cialis cialis coupons printable cialis para que sirve cialis dosage recommendations cialis rezeptfrei sterreich does cialis cause gout cialis generico milano cialis 5mg billiger cialis daily reviews cialis prezzo di mercato
buy cialis usa
جمعه 9 آذر 1397 08:56 ق.ظ

This is nicely said. !
cialis preise schweiz tadalafil 10 mg we choice cialis uk cialis sale online enter site 20 mg cialis cost tadalafil 20 mg cialis 5 mg funziona generic cialis with dapoxetine cialis uk cialis 100mg suppliers
best adult cams
جمعه 9 آذر 1397 06:45 ق.ظ
It's an amazing paragraph in support of all the web
people; they will take benefit from it I am sure.
best adult cams
جمعه 9 آذر 1397 06:22 ق.ظ
I'm extremely impressed with your writing skills and
also with the format to your blog. Is that this a paid opic
or did you customize it yourself? Either way stay upp the excellent high quality writing, it
is uncommon to liok a great weblog like this one nowadays..
Cialis generic
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:53 ب.ظ

Cheers! A good amount of material.

how to buy cialis online usa we like it cialis soft gel acquisto online cialis cialis 5 mg para diabeticos viagra or cialis cialis 10mg prix pharmaci cialis generisches kanada tadalafil acquisto online cialis cialis manufacturer coupon
buy cialis online no prescription
پنجشنبه 8 آذر 1397 10:19 ق.ظ

Beneficial data. With thanks!
cialis prezzo in linea basso cialis super acti buy cialis uk no prescription the best choice cialis woman only now cialis 20 mg cialis taglich cialis sale online safe site to buy cialis online buy cheap cialis in uk viagra cialis levitra
buy cialis cheap
چهارشنبه 7 آذر 1397 09:34 ب.ظ

Kudos, A good amount of info!

cialis professional yohimbe cialis manufacturer coupon order a sample of cialis viagra or cialis cialis name brand cheap wow cialis tadalafil 100mg cialis for sale cialis ahumada sublingual cialis online cialis super kamagra
buy cialis online cheap
چهارشنبه 7 آذر 1397 09:45 ق.ظ

Awesome material. Thank you.
we like it cialis price cialis manufacturer coupon import cialis cialis generika brand cialis nl purchase once a day cialis cialis vs viagra generic low dose cialis cialis italia gratis side effects of cialis
Tamoxifen
شنبه 3 آذر 1397 04:27 ق.ظ
PharmaEurope.net ѕells real legit anaboⅼic stеroids.
Aⅼl their stuff is authentic and off very high quality -

here you can buy testosterone, anadrol, trenbolone, human growth hormone,
cytomeⅼ, T3, and more without prescription
https://www.getjar.com/categories/all-games/action-games/Rules-of-Survival-Cheat-960889
دوشنبه 28 آبان 1397 01:01 ق.ظ
You are my breathing in, I own few blogs and often run out from to post : (.
welche diätpillen helfen
شنبه 26 آبان 1397 01:31 ق.ظ
Everything is very open with a really clear explanation of the challenges.
It was really informative. Your website is very useful.
Thanks for sharing!
was hilft beim abnehmen tabletten
پنجشنبه 24 آبان 1397 06:16 ب.ظ
What's up, after reading this remarkable paragraph i am also
glad to share my familiarity here with colleagues.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :