تبلیغات
حقوق بین الملل - عوامل رافع مسئولیت دولت ها

حقوق بین الملل

جمعه 1 خرداد 1394

عوامل رافع مسئولیت دولت ها

نویسنده: مصطفی رمضانی   

گفتار نخست: ویژگیهای عوامل رافع مسئولیت بین المللی

گروهی از حقوقدانان معتقدند اصول و ویژگیهای كه مانع نادرستی یك عمل در حقوق بین الملل می‌گردد، همان اصول و ویژگیهای می‌باشد كه مانع مسئولیت می‌گردند. این گروه  از حقوقدانان نادرستی یك عمل را بر حسب مسئولیت ناشی از آن عمل تعیین می‌نمایند، در حقیقت  مابین عمل نادرست و مسئولیت، به وجود یك رابطه معتقدند. اما باید توجه نمود كه عمل نادرست و مسئولیت دو مقوله جدا از یكدیگر  می‌باشد، زیرا عمل نادرست یك دولت در تعارض با تعهدات بین المللی آن دولت ونقض قواعد اولیه حقوق بین الملل می‌باشد، ولی مسئولیت مربوط به آثار عمل نادرست می‌باشد. در واقع اگر به نظریه این گونه حقوقدانان معتقد باشیم خود به خود موجب نادیده گرفتن دو موضوع می‌گردد. اول اینكه، در حقوق بین الملل عرفی در گذشته و حقوق معاهدات امروزی مشاهده می‌نماییم كه عمل نادرست یك دولت در شرایطی خاص موجب مسئولیت آن دولت نمی‌گردد.

دوم اینكه، دولتی دست به اعمالی می‌زند كه از نظر حقوق بین الملل مشروع می‌باشد ولی برای آن دولت ایجاد مسئولیت نموده و سبب ساز جبران خسارت خواهد شد.

بنابراین، یكی از ویژگیهای مهم عامل رفع مسئولیت، وجود یك وضعیت استثنایی و الزام‌آور برای دولت بوده كه موجودیت سیاسی و منافع‌های ملی آن را تهدید می‌نماید، بطوریكه دولت مزبور از انجام تعهدات بین المللی خود عاجز می‌گردد. اگر چه بیشتر حقوقدانان وجود اوضاع و شرایط استثنایی را برای رفع مسئولیت دولت قبول دارند ولی چون یك معیار و مقیاس مشخصی موجود نیست، لذا سبب اختلا

گفتار دوم: رفع مسئولیت به سبب وجود عمل سابق

از مصادیق مسئولیت به سبب وجود عمل سابق، دو عامل: الف) دفاع مشروع ب) اقدام متقابل می‌باشد. در چنین مواردی، نادرستی عمل مغایر یك قاعده حقوق بین الملل از میان می‌رود. در نتیجه، رافع مسئولیت دولت می‌گردد.ف بین متفكرین حقوق بین الملل و گاهی دولتها می‌گردد، زیرا ممكن است شرایط و اوضاعی كه در یك كشور سبب تهدید موجودیت سیاسی یك دولت گردد در كشور دیگر چنین نباشد.

بند اول: دفاع مشروع

دفاع مشروع از نخستین مواردی است كه نادرستی عمل مغایر با یك تعهد بین المللی دولت را از بین می‌برد، در نتیجه سبب رفع مسئولیت می‌گردد. در این حالت دولتی كه مورد تهاجم یك دولت دیگر قرار گرفته حق استفاده و اعمال نیروهای مسلح خود را علیه تهاجم دارد. در حقیقت این یك استثنا نسبت به منع كلی كاربرد زور در حقوق بین الملل امروزی محسوب می‌گردد. لذا، در چنین وضعیتی به واقع می‌توان گفت؛ دولتی كه  مورد تهاجم قرار گرفته است نمی‌تواند به صرف دخالت قوانین و مقامات بین المللی از هرگونه عملی كه برای حفظ منافع انسانی، مالی و سیاسی آن سرزمین لازم است دست بردارد. «در حقیقت استناد به دفاع مشروع در حقوق بین الملل مستلزم یك تعرض نا مشروع، غیر قانونی و غیر مترقبه می‌باشد».]

پس با توجه به بحث فوق، عمل دفاع مشروع در حقوق بین الملل برای اشخاص حقوق بین الملل، نشانگر وضعیتی است كه این شخص در حقوق بین المللی ناچار می‌گردد در برابر حمله دولتی دیگر، زور به كار ببرد. امروزه، این اصل در حقوق بین الملل از چنان مقبولیتی برخوردار گردیده كه این نظریه در حقوق داخلی، از گذشته تا به حال برخوردار بوده است. برای اثبات این امر می‌توان به اسناد ما بین دوجنگ اول و دوم مراجعه نموده و مشاهده كرد كه شرایطی برای محدود كردن تدریجی و سرانجام غیر قانونی ساختن آزادی دولتها در توسل به جنگ و گاه آزادی آنها در كاربرد زور به هر شكل، پذیرفته شده است. اما به موازات آن گرایشاتی برای محدود كردن آن وجود داشته است. این محدود ساختن به صورت یك استثنا در حقوق بین الملل جلوه یافته است كه دفاع از خود در برابر حمله مسلحانه، نادرستی توسل به جنگ را از میان می‌برد. برای نمونه می‌توان به پنجمین مصوب جامعه ملل به سال 1924 «پروتكل ژنو برای حل و رفع مسالمیت‌آمیز اختلافات بین المللی» اشاره كرد كه ماده 5 پروتكل ژنو استفاده از نیروهای نظامی، جز برای دفاع در برابر تجاوز یا حفظ زندگی انسانها اقدامی تجاوز كارانه بشمار می‌آید. از طرف دیگر می‌توان به سند مصوب بین دولتهای آلمان، فرانسه، بریتانیا وایتالیا اشاره نمود كه در سال 1925 عهد نامه «تضمین متقابل»در لوكارنو موسوم به «پیمان راین» را امضاء نمودند كه در آن توسل به جنگ را جز در هنگام دفاع مشروع محدود نمود. در سال 1928 عهدنامه بریان ـ كلوك منعقد گردید كه طرفین با اینكه قبح جنگ را قبول داشتند ولی امضاء كنندگان را از اعمال حق دفاع از خود باز نمی‌داشت.

عقاید حقوقدانان و آرای صادره از مراجع قضایی، نشانگر این امر است كه استفاده از نیروهای مسلح در وضعیت دفاع از خود بطور استثنایی توجیه كننده عملی است كه به دلیل منع كلی كاربرد زور، در وضعیت دیگر از نظر بین المللی نادرست می‌باشد و گروه كثیری از حقوقدانان بر این باورند كه دفاع از خود در حقوق بین الملل نتیجه منطقی پیشرفت منع كاربرد زور می‌باشد.

بند دوم: اقدام متقابل

وضعیت دیگری كه سبب رفع مسئولیت در حقوق بین الملل می‌گردد این است كه دولتی به دلیل عمل نادرست و خلاف حقوق بین الملل دولت دیگر، به تقابل دست زند كه این عمل دولت اخیر مجاز شناخته می‌شود. در حقیقت در این حالت، اعمالی كه برخلاف حقوق بین الملل بوده در پاسخ به عمل خلاف دولت دیگری صورت می‌گیرد. هدف دولتی كه دست به عمل متقابل می‌زند، جلوگیری از ورود ضرر و زیان بیشتر، جلوگیری از نقض حقوق بین الملل و جبران خسارت مناسب می‌باشد كه می‌تواند به  اشكال گوناگونی، مثل اقدامات سیاسی، اقتصادی، حقوقی و یا نظامی باشد.

دفاع مشروع و اقدامات متقابل دو عمل و رویه كاملاً متمایز از یكدیگر می‌باشند. دفاع از خود یا دفاع مشروع واكنشی است كه یك دولت برای حفظ تمامیت ارضی و استقلال خود در برابر حمله‌ای خشونت بار انجام می‌دهد. در این نوع دفاع، وسایل تدافعی برای مقابله با كاربرد تهاجمی نیروی مسلح استفاده می‌شود و هدف آن است كه دولت مهاجم نتواند به اهداف خود برسد. از طرف دیگر، عمل متقابل را می‌توان به عنوان یك عامل ضمانت اجرا در حقوق بین الملل دانست. در حقیقت اقدامات متقابل، واكنشی است كه در چار چوب آثار عملی كه از نظر بین المللی نادرست و بر اساس مسئولیت بین المللی صورت می‌گیرد. استفاده یك دولت از نیروهای مسلح برای دفاع از خود مانع نمی‌شود كه بعداً این دولت به خاطر زیانهای ناشی از جرم ارتكابی ضمانت اجراهایی را اعمال ننماید. هر چند این ضمانت اجراها آشكارا بخشی از دفاع از خود به حساب نمی‌آیند

بطور كلی برای مبادرت به اقدام متقابل مشروع چهار شرط باید لحاظ شود. نخست، جرمی كه اقدام متقابل در برابر آن صورت می‌گیرد باید چنان باشد كه برای دولت لطمه دیده حق تقاضای جبران خسارات را فراهم آورد. دوم، دولت لطمه دیده پیش از اقدام متقابل برای جبران خسارت كوشیده باشد. سوم، میان اقدام متقابل و جرم واقع شده، تناسب وجود داشته باشد. چهارم، طرفین، پیشتر در مورد الزام به دنبال كردن راههای مسالمت‌آمیز حل اختلاف توافق نكرده باشند.

در رویه دولتها و آرای قضایی صادره از محاكم قضایی بین المللی چیزی مشاهده نمی‌گردد كه بطور صریح و روشن اصل اقدام متقابل را به عنوان وضعیت رافع مسئولیت بین المللی دولت مورد تایید قرار داده باشند. زیرا در مناقشات دولتها بحث بر سر وجود یا عدم وجود چنین اصلی نبوده، بلكه بحث در مورد شرایطی است كه بر اساس آن اقدام متقابل توجیـه می‌گردد. برای مثال، در زمینه تصمیمات قضایی بین المللی می‌توان به دو رای اشاره نمود كه در دادگاه داوری آلمان و  پرتغال  بر  اساس بند 4، ضمیمه مواد 298 و 297 عهد نامه ورسای صادر  گردید.  در  رای  نخست  مربوط به قضیه حادثه نالیلا به تاریخ 31 ژوییه 1928، دادگاه لازم دانست كه پیش از تصمیم‌گیری در خصوص قانونی بودن برخی اعمال مقامات آلمانی، احراز نماید كه از چه زمان و تحت چه شرایطی تلافی اقدامی مشروع تلقی می‌شود. دادگاه نظر داد:

«تلافی یك اقدام كمك به خود است كه دولت لطمه دیده در پاسخ به عمل غیر قانونی دولت مجرم پس از بر آورده نشدن تقاضای خود به عمل می‌آورد. اثر این اقدام، تعلیق موقت رعایت یك قاعده خاص حقوق بین الملل در روابط میان دو دولت است. چنانچه عمل غیر قانونی مقدم بر تلافی، چنین اقدامی را توجیه ننماید، تلافی غیر قانونی می‌باشد».

نظر حقوقدانان نیز درستی اصل بیان شده در تصمیم هیئت داوری آلمان و پرتقال را تایید كرده است. زیرا كه رای دادگاه مزبور در 30 ژوئن 1930 به این سوال كه آیا اقدامات مجاز دولت آلمان بر اساس تلافی علیه بریتانیا و متحدانش می‌تواند در مورد كشتیهای بی طرف و خصوصاً كشتیهای پرتغالی نیز به عمل آید، پاسخ منفی داد و متذكر شد كه این پاسخ نتیجه منطقی قاعده‌ای است كه به موجب آن تلافیهای مغایر با حقوق بین الملل تنها در مواردی قابل دفاع می‌باشند كه در پاسخ به یك عمل مغایر با حقوق بین الملل باشند.

گفتار سوم: رفع مسئولیت بین‌المللی به سبب وجود عوامل  خارج از اراده


بند اول: فورس ماژور (قوه قاهره) و حادثه غیر مترقب

با آنكه از لحاظ بین المللی یك تفكیك واضح ما بین فورس ماژور و حادثه غیر مترقبه وجود ندارد، گاهی عمل نادرست از نظر بین المللی را منتسب به فورس ماژور نموده و گاهی به حوادث غیر مترقبه می‌نمایند. برای مثال، كنفرانس حقوق بین الملل (لاهه، 1930) فورس ماژور و یا حادثه غیر مترقبه را بطور مستقیم مورد توجه قرار نداد و تنها در مورد مسئولیت بین المللی دولتها از باب قصور در مورد جلوگیری از اعمال افرادی كه به دولت، اشخاص یا اموال خارجی خسارت وارد می‌آورند لحاظ نمود. حكومتها بطور صریح یا ضمنی پذیرفته بودند كه چنانچه قوه قاهره یا حادثه غیر مترقبه واقعاً مانع اتخاذ اقدامات باز دارنده دولت شود، مسئولیت این دولت از میان می‌رود

عنصر اساسی و لازم برای دانستن اینكه یك عمل نادرست صورت گرفته توسط دولت كه مغایر با تعهدات بین المللی آن دولت است از مصادیق قوه قاهر، یا حادثه غیر مترقبه می‌باشد یا خیر، وجود عدم اجتناب و عدم امكان در جلوگیری از آن می‌باشد. پس اگر دولت خود موجود حادثه غیر مترقبه یا فورس ماژور گردد یا اینكه از وجود و حدوث آن اطلاع یافته و زمان كافی برای مبارزه و جلوگیری از آن داشته باشد ولی كوتاهی كرده باشد، نمی‌تواند به عوامل خارج از اراده استناد نموده و خود را از مسئولیت بین المللی عمل ناردست از لحاظ حقوق بین الملل معاف نماید. پس برای تمایز قایل شدن بین رافع مسئولیت و وجود مسئولیت باید به این دو امر توجه نمود: اول؛ واقعاً نتوان در برابر قوه قاهره مقاومت كرد و رخ دادن حادثه خارجی بطور واقعی پیش بینی نشده باشد، به عبارت دیگر دولت واقعاً امكان گریز از آثار قوه قاهره یا حادثه غیر مترقبه را نداشته باشد. دوم؛ دولت متعهد نباید به عمد یا از روی غفلت در ایجاد وضعیتی سهیم باشد كه انجام دادن تعهد یا آگاهی از مغایرت عمل مزبور با یك تعهد بین المللی را برای آن واقعاً ناممكن سازد. برای مثال، دولتی ملتزم به تحویل اموالی به دولت دیگر است لذا به عمد اموال مذكور را نابود سازد و یا اینكه اقدام لازم برای ممانعت از نابودی اموال مذكور ننماید. در اینجا نمی‌تواند به فورس ماژور یا حادثه غیر مترقبه استناد نماید.

حال باید به این امر توجه نمود كه عدم امكان اجرای یك تعهد بین المللی در نتیجه وجود وضعیت قوه قاهره یا حادثه غیر مترقبه، گاهی موجب نقض تعهد دولت به «ترك فعل» می‌شود. برای مثال، هنگامی كه كشتی به علت وجود نقص فنی در تجهیزات دریانوردی در دریای طوفانی قادر به تشخیص مسیر خود نباشد ووارد آبهای داخلی یك كشور گردد، یا هواپیما به دلیل عوامل جوی به فضای هوایی یك كشور وارد گردد. با بررسی موارد پیش آمده در حقوق بین الملل به این حقیقت می‌رسیم كه تمامی دولتها وجود قوه قاهره و حادثه غیر مترقب را پذیرفته‌اند و آن را رافع مسئولیت بین المللی می‌دانند. برای همین، هر كدام از طرفین سعی به اثبات نظر خود دارند. یعنی، یكی از طرفین استناد به قوه قاهره می‌نماید و دیگری می‌خواهدثابت نماید كه حاد‌ثه بوجود آمده ناشی از قوه قاهره نبوده و از روی عمد بوده است. برای توضیح بیشتر ارایه مثالهایی ضروری به نظر می‌رسد:

در سال 1983 هواپیمای مسافر بری كره جنوبی بر فراز آسمان شوروی سابق مورد اثبات موشك قرار می‌گیرد و سرنگون می‌شود. در اینجا دولت كره جنوبی استدلال می‌نماید كه خلبان ندانسته وارد حریم هوایی شوروی شده و لذا عبور، بی‌ضرر بوده است. اما دولت شوروی بر این اعتقاد بود كه از این هواپیما برای اهداف جاسوسی سوء استفاده می‌شد. به نظر می‌رسد كه دولت شوروی با اصل قوه قاهره و حوادث غیر مترقب مخالفت نداشته بلكه می‌خواهد بیان كند كه هواپیمای مسافربری كره جنوبی در شرایط حادثه غیر مترقب وجود نداشته است. در سال 1948 دو هواپیمای نظامی تركیه وارد حریم هوایی بلغارستان می‌شوند كه یكی از آنها توسط دولت بلغارستان ساقط و دیگری مجبور به فرود می‌شود. دولت تركیه به عمل دولت بلغارستان اعتراض نموده و اعلام می‌نماید كه به سبب هوای بارانی خلبانان ندانسته وارد حریم هوایی بلغارستان شده‌اند. ولی دولت بلغارستان اعلام می‌نماید كه هواپیما‌ها با دید عالی وارد مرز هوایی دولت بلغارستان شده‌اند. در اینجا نیز مشاهده می‌نماییم هیچكدام از طرفین، قوه قاهره و حادثه غیر مترقب را نقض نمی‌نمایند بلكه یكی از طرفین به آن استناد می‌نماید و دیگری دلیل می‌آورد كه این نقض حریم هوایی از مصادیق قوه قاهره و حادثه غیر مترقب نمی‌باشد.

بند دوم: اضطرار

اضطرار از دیگر عوامل رافع مسئولیت بین المللی می‌باشد و آن عبارت است از وضعیتی خطرناك كه دولت چاره‌ای نداشته و اقدام به عملی می‌نماید كه با تعهدات بین المللی آن دولت مغایرت دارد تا به نجات خود و افراد تحت مراقبت خود نایل آید.]

در وضعیت قوه قاهره یا حادثه غیر  مترقبه، برای دولت امكان اجرای تعهدات مربوط غیر ممكن و از اراده وی خارج می‌گردد. زیرا قوه غیر قابل مقاومتی آن را مجبور می‌سازد رفتاری در پیش گیرد كه مغایر با تعهد بین المللی آن باشد. در حالی كه در وضعیت اضطرار به لحاظ تئوریك امكان انتخاب وجود دارد و عمل انجام شده كاملاً غیر ارادی نمی‌باشد. ولی این انتخاب «واقعی» و یا «آزاد» نمی‌باشد. زیرا اگر دولت رفتاری مطابق با تعهدات بین المللی خود در پیش گیرد موجب هلاكت اتباع خود خواهد شد.  در چنین وضعیتی «امكان» عمل كردن به تعهدات به ظاهر موجود است ولی وضعیت بسیار خطرناك است

این وضعیت (اضطرار) نیز در عملكرد و رویه دولتها مورد پذیرش واقع شده است تا عمل نادرست دولت توجیه شود. هنگامی كه یك كشتی در وضعیت دریایی طوفانی و نقص فنی قادر به ادامه مسیر نمی‌باشد و احتمال غرق شدن آن باشد، بنابر اضطرار، بدون اجازه وارد آبهای داخلی و بنادر دولتی دیگر می‌گردد و یا هواپیمایی به علت نقص فنی و احتمال سقوط در فرودگاه دولتی دیگر بدون اجازه فرود می‌آید.

در روابط بین الملل موارد بسیاری وجود دارد. برای مثال؛ در دسامبر 1975 كشتیهای نیروی دریایی انگستان وارد آبهای ایسلند شدند. از نظر حكومت انگلستان، كشتی‌های مزبور برای گریز از هوای نا مساعد جوی اقدامی به عمل آوردند كه طبق حقوق بین الملل عرفی مجاز به انجام دادن آن بودند، و در مقابل ایسلند اظهار می‌نمود كه كشتیهای انگلستان تنها به قصد ایجاد حادثه به آبهای آن دولت وارد شده‌اند.

در وضعیت اضطرار ذكر این نكته لازم به نظر می‌رسد كه بر خلاف قوه قاهره و حادثه غیر مترقب كه خود دولت دست به یك عمل نادرست از لحاظ حقوق بین الملل می‌زند كه رافع مسئولیت آن دولت می‌شود ولی در حالت اضطرار اشخاص حقوقی و حتی گاهی حقیقی برای نجات زندگی و جلوگیری از وارد شدن خسارت، دست به اقداماتی می‌زنند كه برای دولت متبوع خود مسئولیت ایجاد كرده كه با استناد به اصل اضطرار می‌تواند رافع مسئولیت دولت متبوع خود شوند.

بند سوم: ضرورت

ضرورت نیز یكی از موارد رافع مسئولیت بین المللی دولتهاست. در چنین وضعیتی یك دولت برای حفظ منافع اساسی خود در برابر خطری شدید و حتمی، اقدام به رفتاری می‌نماید كه با تعهد بین المللی آن دولت نسبت به دولت دیگر مغایرت دارد. ضرورت نیز مانند قوه قاهره و حادثه غیر مترقب واضطرار ناشی از عمل سابق دولتی دیگر نبوده و بوجود نمی‌آید. در هر سه این موارد به علت خارج از اراده بودن، نادرستی عمل مغایر حقوق بین الملل از میان می‌رود. فرق ضرورت با قوه قاهره اینست كه در مورد اخیر، شخصی كه به عنوان ركن دولت عمل می‌نماید واقعاً نتواند رفتاری موافق یك تعهد بین المللی در پیش گیرد و یا نداند كه رفتارش با آن تعهد بین المللی مغایرت دارد. بنابراین عمل انجام شده توسط دولت اخیر به خودی خود غیر عمدی بوده و ندانسته با آن تعهد بین المللی مغایرت داشته است. ولی در حالت ضرورت نه تنها جنبه عمدی متصور در انجام تعهد بین المللی قابل انكار نمی‌باشد بلكه، نتیجه‌ای منطقی از پیش گرفتن چنین رفتاری داخل آن وجود دارد. یعنی به این مفهوم كه توسل به ضرورت متضمن آگاهی كامل از این امر می‌باشد كه اتخاذ رفتار ناسازگار با یك تعهد بین المللی به عمد صورت گرفته است و اضطرار نیز وضعیت خاص خود را دارد و ما بین این دو قرار گرفته است. یعنی افراد ركن دولت به لحاظ تئوریك واقعاً مجبور به برگزیدن رفتاری مغایر با یك تعهد بین المللی نمی‌باشد، ولی دخالت عامل خارجی خارج از اراده، آنها را در چنین وضعیتی قرار می‌دهد.

. با همه این تفاسیر كمیسیون حقوق بین الملل حالت ضرورت را به عنوان یكی از موارد رافع مسئولیت دولت پذیرفته و آن را در چهار چوب ماده 25 بخش نخست طرح مسئولیت دولت گنجانده و بشرح ذیل تعریف می‌نماید:

1 ـ ضرورت به عنوان یك مبنا برای احتراز از نادرستی عملی كه مطابق تعهد بین المللی نمی‌باشد، توسط یك دولت مورد استفاده قرار نمی‌‌گیرد، مگر اینكه:

الف ـ تنها ابزار برای محافظت از منافع ضروی یك كشور در برابر خطری فوری وجدی باشد.

ب ـ بطور جدی موجب نقض منافع ضروری دولت یا دولتها نسبت به تعهدات موجود یا بطور كلی جامعه جهانی نباشد.

2 ـ در هر صورت، ضرورت ممكن نیست توسط دولتی به عنوان مبنایی برای رفع نادرستی عملی مورد استفاده واقع گردد،  اگر: الف ـ تعهد بین المللی مورد بحث امكان استناد به ضرورت را مستثنی كرده باشد و یا

ب ـ خود دولت به ایجاد وضعیت ضرورت كمك كرده باشد.

برای پذیرش حالت ضرورت به عنوان یك عامل رافع مسئولیت دولتها سه شرط وجود دارد:

نخست، طریقه تشخیص منافعی است كه دولت برای جلوگیری و از خطر نجات دادن آن به این اصل استناد می‌كند تا عدم اجرای تعهد بین المللی خود را توجیه نماید. تشخیص اساسی بودن نفع بستگی به شرایط خاص هر مورد دارد كه برای تشخیص آن نمی‌توان معیارهایی را از پیش تهیه و تدوین نمود تا ترازوی عمل دولت در زمینه ضرورت باشد.

دوم، خطری كه منافع اساسی دولت را تهدید می‌نماید باید فوق العاده شدید باشد و این خطر باید در همان زمان اتخاذ رفتار مغایر با تعهدات بین المللی باشد و نمی‌توان پس از سپری شدن خطر به اصل ضرورت استناد جست. توسل به این اصل باید با مقدار خطر تناسب داشته باشد، مثلاً یك خطر شدید كه یك حوزه را در بر می‌گیرد نمی‌تواند به تعهدات دولت در زمینه‌ای دیگر سرایت كند.

سوم، دولتی كه به اصل ضرورت استناد می‌نماید، همانند قوه قاهره واضطرار، نمی‌تواند خود به عمد و یا بر اثر غفلت این حالت را بوجود آورده باشد.

نظرات() 
שירותי ליווי ברמת גן
یکشنبه 20 مرداد 1398 04:19 ب.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.

I'm having black coffee, he's developing a cappuccino. He could be
handsome. Brown hair slicked back, glasses that are great
for his face, hazel eyes and the most amazing lips
I've seen. They're well made, with incredible arms as well as
a chest that sticks out on this sweater. We're standing in front of each other dealing with us, what we really wish for for future years, what we're trying to find on another person. He starts telling me that they have
been rejected a great deal of times.

‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I say He
smiles at me, biting his lip.

‘Oh, I really don't know. Everything happens
for grounds right. But let me know, you wouldn't reject me, can you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, you wouldn't mind if I kissed you right this moment?' he said as I purchase more detailed him and kiss him.

‘The next occasion don't ask, do exactly it.' I reply.

‘I favor how you think.' , he said.

At the same time, I start scrubbing my heel bone in her leg, massaging it slowly. ‘What can you prefer in females? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I like determined women. Someone discussion what you want. A person that won't say yes simply because I said yes. Someone who's not scared of trying new stuff,' he says. ‘I'm never afraid of trying a new challenge, especially with regards to making something mroe challenging in the bedroom ', I intimate ‘And I really like women who are direct, who cut in the chase, like you may did. To be
honest, that's a huge turn on.
Streaming Jav Online Free
یکشنبه 20 مرداد 1398 12:55 ب.ظ
What's up it's me, I am also visiting this website daily,
this website is truly nice and the people are genuinely sharing nice thoughts.
iboysoft data recovery software
شنبه 12 مرداد 1398 12:14 ب.ظ
I like the helpful information you provide in your articles.
I will bookmark your blog and check again here frequently.
I'm quite certain I will learn a lot of new stuff right
here! Good luck for the next!
角度皮鞋定做
شنبه 12 مرداد 1398 08:50 ق.ظ
Great blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
A design like yours with a few simple adjustements would
really make my blog shine. Please let me know where you got
your theme. Many thanks
Austin
چهارشنبه 9 مرداد 1398 09:07 ب.ظ
It's a pity you don't have a donate button! I'd definitely
donate to this superb blog! I guess for now i'll settle for bookmarking and
adding your RSS feed to my Google account.
I look forward to brand new updates and will share this site with my Facebook group.
Chat soon!
צימר
چهارشنبه 26 تیر 1398 05:09 ق.ظ
Index Search Villas and lofts to book, search by region, find in minutes
a villa for rental by city, a range of rooms lofts and villas.
Be in awe of the wonderful pictures and data that the site has to
make available you. The site is a center for every body the ads while in the field, bachelorette party?
Enjoy someone who leaves Israel? Regardless of what the explanation you need to rent a villa for a future event
or merely a bunch recreation well suited for any age.
The site is also the biggest market of rooms by way of
the hour, which is definitely another subject, for lovers who are searhing for a lavish room
equipped for discreet entertainment by using a spouse or lover.

No matter what you would like, the 0LOFT website constitutes a look for you to find
rentals for loft villas and rooms throughout Israel, North South and Gush Dan.
וילות בראשון לציון
سه شنبه 25 تیر 1398 01:33 ب.ظ
Index Search Villas and lofts to book, search by region, find in minutes
a villa for rent by city, a number of rooms lofts and villas.

Be afraid of the pictures and knowledge that they have to provide you.
The site is a center for everybody the ads within the field, bachelorette party?
Spend playtime with somebody who leaves Israel? Regardless of the rationale you
will need to rent a villa for the next event or simply just an organization recreation appropriate for any age.
The website is also the center of rooms with the hour, which is
definitely another subject, for lovers who are searhing for a
deluxe room equipped for discreet entertainment with a spouse or
lover. No matter what you are looking at, the 0LOFT website is really a seek out you
to identify rentals for loft villas and rooms throughout Israel,
North South and Gush Dan.
וילות באילת
یکشنبه 23 تیر 1398 07:03 ق.ظ
Index Search Villas and lofts for rental,
search by region, find in minutes a villa for rent by
city, several different rooms lofts and villas.
Be afraid of the photographs and information that they have
to offer you. The site is a center for all of you the ads in the field, bachelorette party?
Have fun with an associate who leaves Israel?

Whatever the main reason you will need to rent a villa for a
forthcoming event or maybe a team recreation appropriate for any age.
The site is also the middle of rooms from
the hour, which is definitely another subject, for lovers who
are looking for an expensive room equipped for discreet entertainment which has a
spouse or lover. Regardless of you are searching for, the 0LOFT website produces a try to
find you to find rentals for loft villas and rooms throughout Israel, North South and Gush Dan.
nagels
جمعه 21 تیر 1398 01:27 ب.ظ

Adult.xyz - shorten links and earn money!
sexy2call
سه شنبه 18 تیر 1398 07:37 ب.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.

I'm having black coffee, he's creating a cappuccino. He could be handsome.
Brown hair slicked back, glasses for his face, hazel eyes and the most amazing lips
I've seen. They are nice, with incredible arms plus a
chest that stands out within this sweater. We're standing in front of
each other talking about us, what you want money for hard times, what we're trying to find on another
person. He starts telling me that he has been rejected many times.


‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I
believe that He smiles at me, biting his lip.

‘Oh, I wouldn't know. Everything happens for a reason right.
But let me know, would you reject me, can you Ana?' He said.‘No, how could I?' , I replied

"So, can you mind if I kissed you today?' he stated as I buy better him and kiss him.

‘Next time don't ask, simply do it.' I reply.

‘I like how we think.' , he said.

While waiting, I start scrubbing my your back heel as part of his leg, massaging it slowly. ‘Precisely what do you enjoy ladies? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I love determined women. Someone discussion the things they want. Someone that won't say yes because I said yes. Someone who's unafraid of trying interesting things,' he says. ‘I'm never afraid when trying interesting things, especially in terms of making something mroe challenging in bed ', I intimate ‘And I really like ladies who are direct, who cut with the chase, like you only did. To become
honest, this is a huge turn on.
click here
سه شنبه 18 تیر 1398 01:46 ب.ظ
Hi there every one, here every one is sharing such know-how, thus it's pleasant to
read this website, and I used to pay a visit this blog everyday.
נערות ליווי
شنبه 15 تیر 1398 09:44 ق.ظ
"We must build to a different crescendo, cheri," he said.
"And then we are going to have an ending which will be as none before."

His smile was decadent, his eyes were loaded with lust,
as well as the soft skin of his hard cock against my sex was having its intended effect.

I was feeling a stronger arousal now as I felt his cock
slide between my sensitive lips. I felt the pinnacle
of his cock push agonizingly at the entrance of my
pussy, and Needed him to thrust into me hard. Instead he pulled back and slid his hardness back about my clit.I'd been aching to own him inside, and I can tell that his
ought to push that wonderful hard cock inside me was growing.
His moans grew to enhance mine, and I knew the opinion of my wet
pussy lips for the head of his cock was
getting a lot both for of us.

"Permit the finale begin," he explained, anf the husband slid the
top of his cock inside me.

The two of us gasped when he held his cock there to get a moment.

I contracted my pussy to drag him further inside,
and the man threw his return for the sensation. Inch by excruciating inch he pushed his cock inside me, and every
time I squeezed my pussy around him. His cock felt wonderful because it filled me, but I need to everthing inside me.
I rolled sideways and rested my leg against his
shoulder, anf the husband plunged his cock entirely in.
sexy2call
سه شنبه 11 تیر 1398 11:51 ب.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's developing a cappuccino.
They are handsome. Brown hair slicked back, glasses
that suit his face, hazel eyes and the prettiest
lips I've seen. They're well built, with incredible
arms as well as a chest that is different within this sweater.
We're standing right in front of each other dealing with people, what we really wish for for future years, what we're looking for on another person. He starts telling me that he's got been rejected a
great deal of times.

‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ',
I only say He smiles at me, biting his lip.

‘Oh, I do not know. Everything happens for good reason right.
But identify, make use of reject me, can you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, can you mind if I kissed you right this moment?' he said as I purchase much better him and kiss him.

‘Next occasion don't ask, do it.' I reply.

‘I like how you think.' , he said.

For the time being, I start scrubbing my your back heel in her leg, massaging it slowly. ‘So what can you want ladies? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I really like determined women. Someone that knows what we want. Somebody that won't say yes because I said yes. Someone who's not afraid of trying new things,' he says. ‘I'm never afraid of trying new things, especially when it comes to making something totally new in the sack ', I intimate ‘And I love women who are direct, who cut with the chase, like you only did. To get
honest, this is a huge turn on.
נערות ליווי בבת ים
شنبه 8 تیر 1398 01:42 ب.ظ
Sexy2call Quick search to get up to date results Choose a
massage escort girl, discrete apartment or any perfect
and indulgent recreation. Trying to find escort girls?
Discrete apartments? Create a quick search by region
sexy2call
چهارشنبه 5 تیر 1398 02:26 ب.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's developing a cappuccino.
He is handsome. Brown hair slicked back, glasses
which fit his face, hazel eyes and the most amazing lips I've seen. He
is quality, with incredible arms as well as a chest that stands out within this sweater.
We're standing ahead of one another discussing our way of life,
what we want into the future, what we're trying to find on another person. He starts telling me that she has been rejected lots of times.‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I only say
He smiles at me, biting his lip.

‘Oh, I do not know. Everything happens for reasons right.
But let me know, can you reject me, do you Ana?' He
said.

‘No, how could I?' , I replied

"So, would you mind if I kissed you right now?' he was quoted saying as I receive more detailed him and kiss him.

‘The very next time don't ask, just do it.' I reply.

‘I love the way you think.' , he said.

In the meantime, I start scrubbing my hindfoot in his leg, massaging it slowly. ‘What can you enjoy in women? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I really like determined women. Someone you will never know what they have to want. Somebody who won't say yes simply because I said yes. Someone who's not scared when you try something mroe challenging,' he says. ‘I'm never afraid of attempting new things, especially in relation to making something mroe challenging in the sack ', I intimate ‘And I love women that are direct, who cut with the chase, like you simply did. To generally be
honest, it really is a huge turn on.
נערות ליווי בתל אביב
چهارشنبه 5 تیر 1398 03:55 ق.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's using a cappuccino.

He could be handsome. Brown hair slicked back, glasses that fit his face,
hazel eyes and the prettiest lips I've seen. He could be nice,
with incredible arms as well as a chest that is unique during
this sweater. We're standing in-front of each other discussing our everyday life, what we would like money for hard times, what we're in search of on another person. He starts telling me that he's
got been rejected loads of times.

‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I believe that He
smiles at me, biting his lip.

‘Oh, I really don't know. Everything happens for a good reason right.
But figure out, utilize reject me, do you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, utilize mind if I kissed you right this moment?' he explained as I receive closer to him and kiss him.

‘The next occasion don't ask, simply do it.' I reply.

‘I favor the method that you think.' , he said.

For now, I start scrubbing my hindfoot in her leg, massaging it slowly. ‘What do that suits you in women? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I love determined women. Someone that knows what we want. Someone that won't say yes although I said yes. Someone who's unafraid when attemping something mroe challenging,' he says. ‘I'm never afraid when trying new stuff, especially with regards to making something mroe challenging in the sack ', I intimate ‘And I enjoy women that are direct, who cut over the chase, like you may did. For being
honest, that is a huge turn on.'
חדרים לפי שעה בראשון לציון
دوشنبه 3 تیر 1398 04:26 ق.ظ
Index Search Villas and lofts to book, search by region, find in a few minutes a villa to book by city, various
cialis wir preise
یکشنبه 2 تیر 1398 10:50 ب.ظ

Good tips. Thanks!
wow cialis 20 estudios de cialis genricos cialis prices in england cialis for sale cialis pas cher paris buy brand cialis cheap cialis y deporte cialis 20mg cialis online deutschland cialis online napol
http://evbergo.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 07:28 ق.ظ

You actually mentioned this superbly.
cialis 100mg suppliers how to buy cialis online usa cialis name brand cheap miglior cialis generico canada discount drugs cialis buy cialis online cheapest cialis patent expiration 200 cialis coupon when can i take another cialis cialis generic tadalafil buy
purchase cialis online without prescription
شنبه 1 تیر 1398 03:47 ب.ظ

Valuable tips. Thanks.
the best site cialis tablets look here cialis order on line female cialis no prescription cialis pills cialis generika in deutschland kaufen tarif cialis france canadian drugs generic cialis cialis from canada where cheapest cialis tadalafil 10 mg
Buy generic cialis
جمعه 31 خرداد 1398 11:09 ب.ظ

Nicely put. With thanks.
buy cialis online legal how do cialis pills work cialis cost cialis 50 mg soft tab how much does a cialis cost price cialis per pill discount cialis no prescription cialis cheap cialis taglich i recommend cialis generico
חדרים להשכרה לפי שעה בתל אביב
جمعه 31 خرداد 1398 07:46 ب.ظ
Index Search Villas and lofts for rental, search by region, find in minutes a villa to rent by city,
several different rooms lofts and villas. Be thankful for the
pictures and knowledge that they have to present you.

The site is a center for everyone the ads from the
Cialis generic
جمعه 31 خرداد 1398 07:19 ق.ظ

Incredible lots of useful advice!
click here to buy cialis canadian discount cialis ou acheter du cialis pas cher cialis professional yohimbe tadalafil tablets where to buy cialis in ontario cialis prices in england cialis 5 mg schweiz acheter cialis meilleur pri cialis alternative
Cialis generic
پنجشنبه 30 خرداد 1398 02:09 ب.ظ

With thanks! An abundance of forum posts.

buy cialis online cialis for daily use venta cialis en espaa cheap cialis price cialis wal mart pharmacy cialis rckenschmerzen miglior cialis generico wow look it cialis mexico i recommend cialis generico cialis rezeptfrei sterreich
http://spicobof.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 08:19 ب.ظ

Really loads of valuable info!
cialis arginine interactio cialis daily dose generic cialis generico en mexico cialis 30 day sample cheap cialis generic low dose cialis venta de cialis canada cialis arginine interactio cialis 5mg billiger when can i take another cialis
http://erimus.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 04:05 ق.ظ

Regards, An abundance of forum posts.

non 5 mg cialis generici cialis cuantos mg hay cialis 100 mg 30 tablet dosagem ideal cialis cialis flussig purchasing cialis on the internet only best offers 100mg cialis order generic cialis online cialis 10 doctissimo we choice cialis pfizer india
http://erluli.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 05:18 ق.ظ

With thanks! I appreciate this.
buy cialis only best offers cialis use cialis generika in deutschland kaufen trusted tabled cialis softabs buy brand cialis cheap cialis tablets buy online cialis 5mg cialis generique 5 mg estudios de cialis genricos cialis name brand cheap
Buy generic cialis
دوشنبه 27 خرداد 1398 02:23 ب.ظ

Information very well applied!!
cialis 05 cialis uk next day generic cialis at walmart generic cialis at walmart cialis tablets cialis uk next day legalidad de comprar cialis cialis 30 day sample cialis prezzo al pubblico cialis kamagra levitra
http://gyrucge.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 12:04 ق.ظ

Nicely put. Thank you.
brand cialis nl cialis kaufen wo cialis vs viagra pastillas cialis y alcoho safe site to buy cialis online cialis australia org i recommend cialis generico cialis patentablauf in deutschland link for you cialis price cialis 5mg billiger
Online cialis
یکشنبه 26 خرداد 1398 09:54 ق.ظ

Kudos, Lots of data.

cialis authentique suisse cialis for sale south africa precios cialis peru interactions for cialis we like it cialis price cialis price in bangalore cialis et insomni low cost cialis 20mg discount cialis cialis kaufen bankberweisung
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :